Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1068659

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 21 września 2011 r.
I OZ 692/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia (...) Sp. z o.o. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-go w Poznaniu z dnia 19 lipca 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 683/11 o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi (...) Sp. z o.o. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 19 lipca 2001 r. wydanym na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wezwał (...) Sp. z o.o. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) o w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego. Wysokość wpisu ustalono stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221. poz. 2193).

Na powyższe zarządzenie (...) Sp. z o.o. wniosło zażalenie. W uzasadnieniu strona skarżąca podniosła, iż w przedmiotowej sprawie Sąd nie powinien wzywać do uiszczenia jakiejkolwiek sumy pieniężnej, albowiem skarga nie wymaga żadnego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 p.p.s.a. Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo (skargę), aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (§ 3). W sprawie niniejszej Sąd I instancji zastosował powyższy przepis prawidłowo, wzywając (...) Sp. z o.o. do uiszczenia wpisu od skargi na postanowienie z dnia (...) marca 2011 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego. Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 powołanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów, wpis stały od skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym wynosi 100 zł - czyli w takiej wysokości jaka została określona w zaskarżonym zarządzeniu, które należy w związku z tym uznać za prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił zażalenie oddalić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.