Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2559093

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 24 września 2018 r.
I OZ 623/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Jakimowicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi Z.B. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2018 r., sygn. akt: I OZ 172/18 oddalającego zażalenie Z.B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 listopada 2017 r., sygn. akt: III SAB/Kr 99/16 o odrzuceniu zażalenia Z.B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 września 2017 r., sygn. akt: III SAB/Kr 99/16 w sprawie ze skargi Z.B. na bezczynność Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w Tarnowie w przedmiocie wykonania wniosku postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 11 czerwca 2018 r. Z.B. skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę o wznowienie postępowania sądowego, domagając się uchylenia postanowień Naczelnego Sądu Administracyjnego, w tym postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2018 r., sygn. akt: I OZ 172/18 i rozpoznania, odrzuconej postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4 stycznia 2017 r., sygn. akt: III SAB/Kr 99/16, skargi na bezczynność Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w Tarnowie w przedmiocie wykonania wniosku skarżącego o zapłatę.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 276 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej zwanej p.p.s.a., do skargi o wznowienie postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej. Jednakże, gdy do wznowienia postępowania właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny, stosuje się odpowiednio przepisy art. 175 p.p.s.a. Odesłanie to oznacza, że skargę o wznowienie może sporządzić wyłącznie adwokat lub radca prawny, zaś w sprawach podatkowych również doradca podatkowy, a w sprawach własności przemysłowej również rzecznik patentowy (art. 175 § 1 i 3 p.p.s.a.). Powyższych ograniczeń nie stosuje się, gdy skargę o wznowienie sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem oraz w przypadku prokuratora oraz Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka (art. 175 § 2 p.p.s.a.).

Skarga o wznowienie postępowania powinna zatem być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika, pod rygorem jej odrzucenia (art. 178 p.p.s.a.). W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że niedopełnienie tego obowiązku jest brakiem nieusuwalnym, który powoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 193 i 276 p.p.s.a. (por. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 1121, Teza 6 do art. 276 i powołane tam orzecznictwo).

W rozpoznawanej sprawie skarżący nie spełnił wymagań, o których mowa w art. 175 § 1 p.p.s.a. i skargę o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego sporządził osobiście, co skutkuje jej odrzuceniem.

Z tych względów, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 276 i art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.