Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239488

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
I OZ 566/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Miładowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia S. B. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Rz 442/12 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia (...) lutego 2012 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 30 kwietnia 2012 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wezwał S. B. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia (...) lutego 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w kwocie 200 złotych.

Na powyższe zarządzenie zażalenie wniosła skarżąca, domagając się jego uchylenia, cofnięcia bądź zmiany.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie wskazać należy, że jak wynika z akt sprawy zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu, wraz z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie jego zaskarżenia, zostało doręczone skarżącej w dniu 7 maja 2012 r., zaś zażalenie na to zarządzenie zostało przez nią nadane w dniu 11 maja 2012 r. (data stempla pocztowego - k. 14), a więc z zachowaniem 7 - dniowego terminu do jego złożenia.

Zażalenie S. B. na zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2012 r. jest bezzasadne w świetle art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż Sąd nie podejmie żadnych czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Sprawa w przedmiocie ustalenia granic pomiędzy nieruchomościami której stwierdzenia nieważności domagała się skarżąca nie znajduje się w katalogu spraw objętych art. 239 pkt 1 p.p.s.a., w których to sprawach, strona skarżąca działanie lub bezczynność organu korzysta ze zwolnienia z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Skarżąca nie należy do kręgu podmiotów zwolnionych z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych na podstawie art. 239 pkt 2 i 3 ustawy Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi. Jednocześnie na dzień wydania zarządzenia skarżąca nie korzystała z prawa pomocy.

Słusznym było zatem wydanie zarządzenia o wezwaniu skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł. Wysokość tego wpisu znajduje swoje umocowanie w przywołanym w treści zaskarżonego zarządzenia przepisie § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Jedynie na marginesie wskazać należy, że postanowieniem z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. akt II SA/Rz 442/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie przyznał skarżącej prawo pomocy obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, a tym samym obecnie nie będzie ona zobligowana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny zażalenie oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.