I OZ 273/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2560730

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2018 r. I OZ 273/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Olga Żurawska-Matusiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 r. sygn. akt I SA/Wa 480/17 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) stycznia 2017 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania zasiłku postanawia: oddalić zażalenie 2

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 17 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 480/17 odrzucił zażalenie M. S. (dalej: "skarżący") na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 grudnia 2017 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

W uzasadnieniu postanowienia wskazał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 5 września 2017 r. oddalił skargę skarżącego na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z (...) stycznia 2017 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania zasiłku.

Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną jako sporządzoną samodzielnie przez skarżącego.

Skarżący pismem z 15 stycznia 2018 r. złożył zażalenie na ww. postanowienie z 19 grudnia 2017 r., które zostało przez niego samodzielnie sporządzone i podpisane.

Sąd I instancji w zaskarżonym postanowieniu stwierdził, że skarżący 9 stycznia 2018 r. otrzymał odpis postanowienia z 19 grudnia 2017 r. wraz z informacją o przysługującym prawie wniesienia zażalenia i trybie jego wniesienia. Pomimo otrzymanego pouczenia zażalenie zostało sporządzone przez skarżącego osobiście.

W zażaleniu na powyższe postanowienie skarżący podniósł, że Sąd I instancji winien wyznaczyć mu pełnomocnika z urzędu do sporządzenia skargi kasacyjnej, a nie obarczać go winą za brak jej sporządzenia przez osobę do tego uprawnioną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Wyjątek od tej zasady stanowi art. 175 § 2 p.p.s.a., wskazujący kategorię podmiotów posiadających specjalistyczną wiedzę prawniczą z racji wykonywanego zawodu lub pełnionej funkcji. Osoby wymienione w tym przepisie mogą sporządzić taki środek odwoławczy osobiście. W przedmiotowej sprawie skarżący nie wykazał, że jest podmiotem uprawnionym do samodzielnego sporządzenia zażalenia od postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej, zatem jest pozbawiony zdolności postulacyjnej do sporządzenia przedmiotowego zażalenia.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że Sąd I instancji zasadnie uznał, że przedmiotowe zażalenie zostało wniesione wbrew wymogowi, o którym mowa w art. 194 § 4 p.p.s.a. i jako takie podlegało odrzuceniu na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Odnosząc się do zarzutu skarżącego, iż Sąd winien był wyznaczyć mu pełnomocnika z urzędu wskazać należy, że skarżący pomimo pouczenia nie skorzystał z przysługującego prawa do złożenia na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy. Dlatego też Sąd nie badał przesłanek do przyznania skarżącemu pełnomocnika z urzędu.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

--2

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.