Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1682092

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 1 kwietnia 2015 r.
I OZ 271/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. I. na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2015 r., sygn. akt II SA/Gd 68/14 o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia (...) listopada 2013 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na zajęcie nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 9 stycznia 2015 r., II SA/Gd 68/14 wezwano J. I. do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 100 złotych. Skarga kasacyjna została wniesiona od wyroku WSA w Gdańsku z 10 września 2014 r. wydanego po rozpoznaniu skargi (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. na decyzję Wojewody Pomorskiego z (...) listopada 2013 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na zajęcie nieruchomości.

W zarządzeniu powołano § 2 ust. 3 pkt 5 w zw. z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), wskazano kwotę jaką należy uiścić, sposób oraz termin wykonania zarządzenia oraz konsekwencję niedokonania czynności w terminie.

W zażaleniu, J. I. reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, zaskarżył opisane zarządzenie w całości zarzucając, że zostało ono "przedwcześnie wydane" i wniósł o jego uchylenie. Podkreślił, że w skardze kasacyjnej złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie wpisu od tej skargi. Ponieważ wniosek nie został merytorycznie rozpoznany, a w szczególności nie wydano postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych, wydanie zaskarżonego zarządzenia było przedwczesne.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zawiera usprawiedliwionych podstaw.

Zawarty w skardze kasacyjnej wniosek o przyznanie prawa pomocy nie został złożony na odpowiednim formularzu. W związku z tym, w wykonaniu zarządzenia z 7 listopada 2014 r. (k. 116), ustanowionemu w sprawie pełnomocnikowi J. I. przesłano urzędowy formularz PPF celem jego wypełnienia - zgodnie z pouczeniem - i podpisania oraz nadesłania do Sądu w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania. Przesyłkę doręczono pełnomocnikowi 14 listopada 2014 r. (k. 118), a do dnia wydania zarządzenia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, to jest do 3 grudnia 2014 r. wskazane zarządzenie nie zostało wykonane. Następnie, pomimo doręczenia zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu w dniu 8 grudnia 2014 r. (k. 127), pełnomocnik nie wniósł w terminie sprzeciwu. Oznacza to, że sprawa z wniosku o przyznanie prawa pomocy na etapie wniesienia skargi kasacyjnej zakończyła się prawomocnym zarządzeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

W związku z powyższym, należało wezwać J. I. do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej. Wysokość wpisu została określona poprawnie. Skarga dotyczy decyzji o uchyleniu decyzji o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości i umorzeniu postępowania przed organem I instancji, a więc podstawę wezwania do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej stanowi § 2 ust. 3 pkt 5 w zw. z § 3 cyt. rozporządzenia. Ponieważ zgodnie z § 3 cyt. rozporządzenia, wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł, J. I. powinien uiścić kwotę 100 złotych od skargi kasacyjnej.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 198 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.