I OZ 215/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734565

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2013 r. I OZ 215/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E. L. i J. L. oraz zażalenia J.L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 729/10 o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 729/10 o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 729/10 o odrzuceniu skargi kasacyjnej E. L., J. L. i J. L. na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 729/10 o odrzuceniu skargi E. L. i J. L. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenia.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 28 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 729/10 odrzucił zażalenie E. L., J. L. i J. L. na postanowienie tego Sądu z dnia 28 czerwca 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 729/10 o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L. i J. L.na postanowienie tego Sądu z dnia 8 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 729/10 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 729/10 o odrzuceniu skargi E. L. i J. L. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że zarządzeniem z dnia 17 lipca 2012 r. Przewodnicząca Wydziału I wezwała E. L., J. L. i J. L.do solidarnego uiszczenia wpisu od wniesionego zażalenia.

W odpowiedzi na powyższe zarządzenie E. L., J. L. i J. L. wnieśli na nie zażalenie, które postanowieniem z dnia 12 września 2012 r. sygn. akt I OZ 628/12 zostało przez Naczelny Sąd Administracyjny oddalone.

Wobec powyższego pismem z dnia 25 września 2012 r. wezwano wnoszących zażalenie do wykonania prawomocnego zarządzenia o wpisie z dnia 17 lipca 2012 r., w terminie 7 dni - pod rygorem odrzucenia zażalenia. Powyższe wezwania zostały odebrane przez strony w dniu 1 października 2012 r.

Jak wynika z akt sprawy wpis od zażalenia nie został uiszczony, co potwierdził Oddział Finansowo - Budżetowy adnotacją z dnia 17 października 2012 r.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie tego Sądu z dnia 28 czerwca 2012 r., stosownie do treści art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi tj. ze względu na brak uiszczenia wpisu od zażalenia pomimo wezwania do jego uiszczenia.

Zażalenia na powyższe postanowienie wnieśli E. L., J. L. i J. L.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenia nie zasługują na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi " § 1. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. § 3. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd".

W sprawie bezspornym jest, że skarżący E. L., J. L. i J. L. zostali skutecznie wezwani do uiszczenia wymaganego wpisu sądowego od zażalenia i pouczeni o konsekwencjach niewykonania zarządzenia w wyznaczonym terminie (dowód doręczenia k. 554- 556 akt sądowych). Skoro nie uiścili oni wpisu, a jednocześnie nie są oni zwolnieni z obowiązku jego uiszczenia zasadnym było odrzucenie zażalenia na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Zatem w zaskarżonym postanowieniu Sąd I instancji w pełni prawidłowo odczytał hipotetyczny stan faktyczny zawarty w powyższych przepisach i zastosował go do stanu faktycznego ustalonego w sprawie. Z tych względów zaskarżone postanowienie odpowiada prawu, a zażalenia nie zasługują na uwzględnienie.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.