Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1668823

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 marca 2015 r.
I OZ 198/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Banasiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia A. K. na zarządzenie Sędziego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2015 r. sygn. akt II SA/Wa 720/14 o pozostawieniu pisma z dnia 9 listopada 2014 r. bez rozpoznania w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 5 marca 2014 r. nr 3/II/14 w przedmiocie odmowy przyznania należności pieniężnych postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Sędzia Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 720/14 pozostawił pismo A. K. z dnia 9 listopada 2014 r. bez rozpoznania.

W uzasadnieniu zarządzenia wskazano, że zgodnie z art. 46 § 1 pkt 2 oraz 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej p.p.s.a., każde pismo strony powinno zawierać oznaczenie rodzaju pisma oraz osnowę wniosku lub oświadczenia. Stosownie do art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.

Wskazano dalej, że dniu 7 listopada 2014 r. doręczono skarżącemu w trybie art. 140 § 2 p.p.s.a. odpis sentencji wyroku WSA w Warszawie z dnia 29 października 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 720/14 oddalającego skargę A. K. na decyzję Dowódcy Generalnego Sił Zbrojnych z dnia (...) marca 2014 r., nr (...). Skarżący został pouczony o sposobie wniesienia skargi kasacyjnej o tym, że złożenie wniosku o sporządzenia uzasadnienia wyroku jest warunkiem wniesienia skargi kasacyjnej. W terminie otwartym do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku (w dniu 13 listopada 2014 r.) skarżący wniósł do Sądu pismo opatrzone datą 9 listopada 2014 r. zatytułowane "Odwołanie". W piśmie tym wskazał, że składa zażalenie na powyższy wyrok, bowiem Sąd podjął niesłuszną decyzję, przytoczył argumenty na poparcie swojego stanowiska. Pismem z dnia 20 listopada 2014 r. Sąd wezwał skarżącego do sprecyzowania pisma w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania poprzez wskazanie, czy pismo to stanowi wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, czy skargę kasacyjną od wyroku. Wyjaśniono ponownie, że warunkiem wniesienia skargi kasacyjnej jest złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika.

Skarżący nie udzielił w wyznaczonym terminie odpowiedzi na doręczone w dniu 26 listopada 2014 r. wezwanie Sądu, wobec czego Sąd stwierdził, że pismu temu nie można nadać prawidłowego biegu i na podstawie art. 49 § 2 p.p.s.a. zarządził o pozostawieniu pisma bez rozpoznania.

Na powyższe zarządzenie zażalenie złożył A. K., wnosząc o "rozpoznanie zażalenia na wyrok z 29 października". Wskazał, że zaskarżone zarządzenie uważa za bezzasadne.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 198 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przepisy działu dotyczącego zażaleń stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego, jeśli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia.

Powołana ustawa dopuszcza wniesienie zażalenia na zarządzenie przewodniczącego jedynie w dwóch przypadkach: na zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania pisma, jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w wyznaczonym terminie (zdanie drugie art. 49 § 2 powołanej ustawy) oraz na zarządzenie w przedmiocie kosztów sądowych (art. 227 § 1 tej ustawy).

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast w myśl art. 49 § 2 zdanie pierwsze wskazanej ustawy, jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania. Wskazać przy tym należy, że siedmiodniowy termin, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie jest terminem ustawowym, a terminy takie nie mogą być przez przewodniczącego przedłużane ani skracane.

Wobec brzmienia przedstawionej regulacji prawnej i niesprecyzowania przez skarżącego - mimo upływu wyznaczonego terminu i zawartego w wezwaniu pouczenia - pisma z dnia 9 listopada 2014 r., uznać należy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zasadnie pozostawił bez rozpoznania pismo skarżącego.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając zażalenie na zaskarżone zarządzenie uprawniony jest wyłącznie do oceny prawidłowości zarządzenia z dnia 9 stycznia 2015 r. Zawarty w zażaleniu wniosek skarżącego o "rozpoznanie zażalenia na wyrok z 29 października" nie mógł być rozpoznany na obecnym etapie postępowania.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 i art. 198 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.