Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1988370

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 grudnia 2015 r.
I OZ 1719/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia F. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 5 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Ol 207/15 o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi F. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia (...) grudnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku stałego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 kwietnia 2015 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie odbyła się rozprawa w sprawie ze skargi F. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia (...) grudnia 2014 r., nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. o odmowie przyznania skarżącemu zasiłku stałego z powodu braku współdziałania z pracownikiem socjalnym. Po zamknięciu rozprawy został ogłoszony wyrok oddalający skargę i podano motywy rozstrzygnięcia.

W dniu 29 kwietnia 2015 r. skarżący złożył osobiście wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie mu niniejszego wyroku wraz z uzasadnieniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wskazał, że w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym nie wszystkie orzeczenia są uzasadniane z urzędu. W sprawach, takich jak niniejsza, w których skarga została oddalona, uzasadnienie sporządzane jest na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Stanowi o tym przepis art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej jako: "p.p.s.a.".

Wskazany termin liczony jest od dnia doręczenia odpisu sentencji wyroku jedynie w sytuacji, gdy wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, co wynika z art. 139 § 4 p.p.s.a. Z akt sprawy wynika, że skarżący nie był obecny na rozprawie, ale w zawiadomieniu o rozprawie, które odebrał osobiście, został pouczony, że uzasadnienie wyroku oddalającego skargę jest doręczane na wniosek złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Poinformowano również wówczas stronę, że złożenie wniosku po upływie tego terminu jest czynnością bezskuteczną. Stosownie do art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

Ponieważ ogłoszenie wyroku nastąpiło w dniu 21 kwietnia 2015 r., ustawowy siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem upłynął z dniem 28 kwietnia 2015 r. Złożenie przez skarżącego wniosku w dniu 29 kwietnia 2015 r. nastąpiło zatem z jednodniowym uchybieniem ustawowego terminu, co z mocy art. 141 § 3 p.p.s.a. skutkuje odmową sporządzenia uzasadnienia.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył skarżący i wniósł o jego uchylenie w całości.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Pomimo, że udział skarżącego w rozprawie jest jego prawem a nie obowiązkiem to zgodnie art. 141 § 2 p.p.s.a. termin do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku wynosi 7 dni od daty ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Termin ten upłynął w sprawie niniejszej z dniem 28 kwietnia 2015 r. Skoro wniosek o uzasadnienie wyroku został złożony po terminie, a mianowicie dnia 29 kwietnia 2015 r., to Wojewódzki Sąd Administracyjny zasadnie odmówił sporządzenia uzasadnienia na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a.

Zważywszy, że uchybienie terminu do zgłoszenia wniosku jest w sprawie bezsporne (skarżący okoliczności tej nie kwestionuje) to brak jest podstaw do uznania zażalenia za trafne. A zatem, postanowienie o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku nie mogło zostać skutecznie podważone.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na to postanowienie działając na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.