Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1988331

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 grudnia 2015 r.
I OZ 1680/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bożena Popowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Prezydenta Miasta C. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2640/15 o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Prezydenta Miasta C. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 2 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił Prezydentowi Miasta C. wstrzymania wykonania zaskarżonej przez niego decyzji Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2015 r. w przedmiocie ustalenia odszkodowania w wysokości 10 291 zł, z tytułu przejścia na własność Gminy Miejskiej C. nieruchomości oznaczonej jako działka (...), położonej w obrębie Gostkowo, m. C., niezbędnej na potrzeby realizacji inwestycji drogowej. W motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w skardze na powyższą decyzję Prezydent Miasta C. zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, podnosząc, że wycena nieruchomości jest dwukrotnie wyższa niż wcześniej szacowana wartość. Następstwem tego jest konieczność wypłaty odszkodowania w zawyżonej wartości. Natomiast w przypadku uwzględnienia skargi, ponownego rozpoznania sprawy i ustalenia odszkodowania w niższej wysokości, wystąpi konieczność odzyskania wypłaconej kwoty, co może powodować nadmierne uciążliwości oraz generować dodatkowe koszty po stronie skarżącej.

Sąd I instancji stwierdził, że strona skarżąca nie przedstawiła argumentów, które uprawdopodabniałyby, że wykonanie decyzji poprzez wypłatę ustalonego odszkodowania za nieruchomość może spowodować dla strony skarżącej znaczną szkodę lub spowodować trudne do odwrócenia skutki. WSA zaznaczył, że na etapie rozpoznawania wniosku o wstrzymanie zaskarżonej decyzji Sąd nie bada zasadności wniesionej skargi. Dlatego za chybiony Sąd uznał argument, że ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wysokość odszkodowania jest zawyżona. Na tym etapie postępowania niedopuszczalne jest rozstrzyganie czy prawidłowo ustalono wysokość odszkodowania. Analogicznie Sąd ocenił argumentację strony o ewentualnej konieczności dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania jako nienależnie wypłaconego, podnosząc, że odszkodowanie wyrażone w pieniądzu co do zasady jest świadczeniem odwracalnym. Natomiast twierdzenie, że odzyskanie wypłaconego odszkodowania w wysokości nienależnej rodzić będzie po stronie skarżącej nadmierne uciążliwości i generować dodatkowe koszty jest na tyle ogólnikowe, że trudno ustalić rodzaj i rozmiar uciążliwości oraz wysokość dodatkowych kosztów, jakie miałaby ponieść strona skarżąca, a w konsekwencji ocenić czy istnieje ryzyko wyrządzenia jej znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W zażaleniu na powyższe postanowienie Prezydent Miasta C. podniósł, że z akt sprawy bezspornie wynika, iż ustalone odszkodowanie jest nieprawidłowe, gdyż zostało oparte na wycenie nieruchomości, która jest dwukrotnie wyższa niż wcześniej szacowana wartość. Na skutek niewstrzymania zaskarżonej decyzji, po stronie skarżącej pojawią się nadmierne uciążliwości, które będą generować dodatkowe koszty.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie zawiera usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Natomiast w myśl art. 61 § 3 tej ustawy, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przedmiotem skargi do Sądu Wojewódzkiego jest decyzja Wojewody (...), ustalająca wysokość odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną. Zdaniem Prezydenta Miasta C., ustalenie to nastąpiło w oparciu o wadliwie sporządzony operat szacunkowy, który znacznie zawyżył wartość przejętej nieruchomości, a wypłata odszkodowania spowoduje nadmierne uciążliwości generujące dodatkowe koszty. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, okoliczności powołane we wniosku nie stanowią przesłanki wstrzymania wykonania decyzji. Przede wszystkim zauważyć należy, iż w żaden sposób nie wykazano, aby wypłata kwoty ustalonego odszkodowania miała w jakikolwiek sposób wpłynąć na finanse Gminy Miejskiej C. Składając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji skarżący nie powołał żadnych okoliczności wyjaśniających sytuację budżetową Gminy, ograniczając się jedynie do ogólnikowego stwierdzenia, że wypłata odszkodowania może powodować nadmierne uciążliwości oraz generować dodatkowe koszty po stronie skarżącej. W niniejszej sprawie wysokość odszkodowana ustalono na kwotę 10291,00 zł. Kwota ta, w odniesieniu do wysokości budżetu Gminy, nie może być uznana za taką, która spowoduje powstanie niebezpieczeństwa o jakim mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. Rację też należy przyznać Sądowi pierwszej instancji, że w razie uwzględnienia skargi środki te zostaną Gminie zwrócone, zatem nie ma mowy o nieodwracalności skutków wykonania zaskarżonej decyzji. Natomiast prawidłowość wydanych w tej sprawie decyzji administracyjnych - ich zgodności z przepisami prawa materialnego i procesowego - nie podlega badaniu na obecnym etapie postępowania. Orzeczenie w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji jest wydawane w postępowaniu wpadkowym, odrębnym od sprawy głównej, w której toczy się postępowanie sądowoadministracyjne. Argumenty dotyczące wadliwości decyzji, w tym wysokości ustalonego odszkodowania, nie mogły zatem mieć wpływu na ocenę wniosku o wstrzymanie jej wykonania.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zaskarżone postanowienie odpowiada prawu i na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a. oddalił zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.