Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2170016

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 30 listopada 2016 r.
I OZ 1561/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J.M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 września 2016 r. o sygn. akt III SA/Łd 288/16 odrzucające zażalenie J.M. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 lipca 2016 r. o sygn. akt III SA/Łd 288/16 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi J.M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 8 stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 19 kwietnia 2016 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi określił wpis od wniesionej przez J.M. skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 8 stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania - na kwotę 100 złotych. W związku ze złożonym w skardze wnioskiem o przyznanie prawa pomocy, przesłano skarżącemu urzędowy formularz "PPF" celem jego wypełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Zarządzeniem z dnia 6 czerwca 2016 r. starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi pozostawił wniosek skarżącego bez rozpoznania wskutek nienadesłania wniosku na urzędowym formularzu w wyznaczonym terminie. Powyższe zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 16 czerwca 2016 r.

Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału III z dnia 5 lipca 2016 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu został doręczony skarżącemu w dniu 13 lipca 2016 r.

W dniu 19 lipca 2016 r. (data nadania w siedzibie operatora pocztowego InPost Sp. z o.o.) skarżący wniósł zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi. Zażalenie wpłynęło do Sądu w dniu 3 sierpnia 2016 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 5 września 2016 r. o sygn. akt III SA/Łd 288/16 odrzucił wspomniane zażalenie.

Jak wskazał w uzasadnieniu, operator InPost sp. z o.o. nie jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. Zażalenie skarżącego (wniesione za pośrednictwem operatora InPost sp. z o.o.) wpłynęło do Sądu po terminie, o którym mowa w art. 194 § 2 p.p.s.a. - w dniu 3 sierpnia 2016 r. Termin ten upływał bowiem w dniu 20 lipca 2016 r., gdyż zgodnie ze znajdującym się w aktach sprawy zwrotnym potwierdzeniem odbioru, odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi został skarżącemu skutecznie doręczony w dniu 13 lipca 2016 r.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł J.M. W jego ocenie przesyłkę nadał zgodnie z ustawowym terminem, a przepisy nie wymagają, aby pismo zostało nadane przesyłka poleconą.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 227 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej p.p.s.a., zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy. Od zażaleń, o których mowa w § 1, nie pobiera się opłat sądowych (§ 2).

Zgodnie z art. 194 § 2 w zw. z art. 198 p.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia zarządzenia. Stosownie zaś do art. 83 § 3 tej samej ustawy oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Operatorem wyznaczonym do dnia 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa była Poczta Polska S.A. (art. 178 ust. 1 w zw. z art. 192 ustawy - Prawo pocztowe), która w świetle ogłoszonego wyniku konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025 (dostępne na stronie internetowej: https://www.uke.gov.pl) - nadal nim pozostaje.

Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2015 r. sygn. akt I OPS 1/15, oddanie przed upływem przewidzianego prawem terminu pisma procesowego, w sprawie sądowoadministracyjnej, w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż operator wyznaczony w rozumieniu art. 83 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo pocztowe nie skutkuje zachowaniem terminu w sytuacji, gdy pismo dostarczono sądowi po jego upływie. Uchwała ta jest wiążąca na podstawie i w sposób wskazany w art. 269 § 1 p.p.s.a. W motywach uchwały wskazano, że art. 83 § 3 p.p.s.a. ma charakter przepisu szczególnego, wymagającego wykładni ścieśniającej. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że uzależnienie zachowania terminu wniesienia pisma do sądu, od oddania tego pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego, zapewnia jednakowe wymagania formalne dla wszystkich uczestników procesu. Gwarantuje przy tym pewność prawa i jego przewidywalność, skoro potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego ma moc dokumentu urzędowego (art. 17 Prawa pocztowego). Rozwiązanie przyjęte w art. 83 § 3 p.p.s.a. spełnia zarazem wymogi określoności, jednostka może przewidzieć skutki swego działania (zaniechania) oraz konsekwencje w postaci oznaczonego działania z kolei sądu, w razie bezskutecznego upływu terminu. W ocenie składu siedmiu sędziów art. 83 § 3 p.p.s.a. jest jasny, językowo zrozumiały, a wykładnia gramatyczna prowadzi do wniosku, że nie można tu mówić o naruszeniu prawa do sądu. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że ochronie praw strony służy oczywiście instytucja przywrócenia terminu, strona może zwrócić się o nie, jeżeli nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy (art. 86 § 1 p.p.s.a.). Powoływanie się na wykładnię prokonstytucyjną i celowościową nie może jednak prowadzić do zmiany jednoznacznej treści normy prawnej zawartej w przepisie art. 83 § 3 p.p.s.a. (postanowienie NSA z dnia 13 czerwca 2016 r. II FZ 251/16, dostępne w Internecie - www. cbois.nsa.gov.pl).

W świetle powyższej uchwały uznać należy, że operator InPost sp. z o.o. nie jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. Pozostaje w błędzie zatem skarżący twierdząc, że równie skuteczne jest nadanie przesyłką pisma niezależnie od operatora publicznego, u którego się to czyni. Aby bowiem przyjąć, że data złożenia listu u operatora pocztowego jest równoważna dacie złożenia do organu, operator ten musi być ww. operatorem wyznaczonym. Wbrew ocenie skarżącego, nie jest i nie był nim Inpost. Nadto skarżący wskazuje, że Inpost był do niedawna operatorem pocztowym sądów powszechnych, tymczasem niniejsze postępowanie toczy się przed sądem administracyjnym.

Zażalenie skarżącego (wniesione za pośrednictwem operatora InPost sp. z o.o.) wpłynęło do Sądu po terminie, o którym mowa w art. 194 § 2 p.p.s.a. - w dniu 3 sierpnia 2016 r. Termin ten upływał bowiem w dniu 20 lipca 2016 r., gdyż zgodnie ze znajdującym się w aktach sprawy zwrotnym potwierdzeniem odbioru, odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi został skarżącemu skutecznie doręczony w dniu 13 lipca 2016 r. Decydując się na skorzystanie z usług innego operatora, niż operator wyznaczony w powyższym rozumieniu, skarżący musiał być świadomy wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa konsekwencji prawnych swojego wyboru w zakresie skuteczności doręczenia listu.

Z uwagi na powyższe ocenę Sądu pierwszej instancji uznać należy za prawidłową, wobec czego zażalenie podlegało oddaleniu na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.