Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1990101

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 24 listopada 2015 r.
I OZ 1495/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Kremer.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia A. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 1 września 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 1298/14 o odrzuceniu skargi A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia (...) sierpnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) października 2014 r. A. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, za pośrednictwem organu administracji, skargę między innymi na decyzję opisaną w rubrum postanowienia. W piśmie z dnia (...) października 2015 r., zatytułowanym "Spis pism do WSA Poznań" także skierowanym do Sądu za pośrednictwem organu administracji, Skarżący wymienił wniosek o przywrócenie terminu oraz wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Sąd otrzymał oba pisma razem.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o odrzucenie skargi z uwagi na wniesienie skargi po terminie (k. 11-12).

Zarządzeniem z dnia 24 lutego 2015 r. sygn. akt IV SA/Po 1298/14 referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu pozostawił wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania, a to z uwagi na nieodesłanie przez Skarżącego wypełnionego urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy (k. 25). W efekcie wniesienia przez Skarżącego sprzeciwu wraz z wypełnionym formularzem, postanowieniem z dnia 31 marca 2015 r. sygn. akt IV SA/Po 1298/14 Sąd przyznał Skarżącemu prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata (k. 45-46).

Pismem z dnia (...) maja 2015 r. Sąd zwrócił się do ustanowionego z urzędu pełnomocnika o nadesłanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wniosku o przywrócenie terminu, wymienionego przez Skarżącego w piśmie z dnia (...) października 2014 r. pod rygorem rozstrzygnięcia sprawy w oparciu o materiał dowodowy zawarty w aktach sprawy (k. 57-58). Wezwanie zostało wysłane ponownie na nowy adres pełnomocnika i doręczone w dniu (...) lipca 2015 r. (k. 70-71). W zakreślonym terminie pełnomocnik poinformowała, że Skarżącemu nie udało się odnaleźć i przekazać wniosku. Pełnomocnik zwróciła się do sądu z wnioskiem o przedłużenie terminu o kolejne 14 dni i zastrzegła, że po otrzymaniu wniosku od Skarżącego niezwłocznie przekaże pismo do Sądu.

Do dnia wydania niniejszego postanowienia sąd nie otrzymał wniosku o przywrócenie terminu, wymienionego przez Skarżącego w piśmie z dnia (...) października 2014 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zaskarżonym postanowieniem skargę odrzucił. Sąd wskazał, że zaskarżoną decyzję doręczono skarżącemu w dniu (...) września 2014 r. (potwierdzenie odbioru decyzji znajduje się w aktach SKO), zatem termin do wniesienia skargi upłynął z dniem (...) października 2014 r. Przesyłka zawierająca skargę została oddana w placówce pocztowej w dniu (...) listopada 2014 r. a więc z uchybieniem terminu. W konsekwencji skargę należało odrzucić, jako wniesioną po terminie. Skarżący, w piśmie z dnia (...) października 2015 r., zatytułowanym "Spis pism do WSA Poznań" wskazał 7 numerów decyzji SKO, bez dookreślenia decyzji której dotyczy (których dotyczą) wniosek o przywrócenie terminu i wniosek o przyznanie prawa pomocy. W związku z powyższym Sąd przesłał skarżącemu urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, a następnie wezwał ustanowionego z urzędu pełnomocnika skarżącego do nadesłania wniosku o przywrócenie terminu. Pomimo skutecznego doręczenia wezwania Sąd nie otrzymał wniosku o przywrócenie terminu. W związku z powyższym należy uznać, iż Skarżący nie złożył wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt IV SA/Po 1298/14.

Od tego postanowienia skarżący na podstawie art. 194 § 1 pkt 1a p.p.s.a. złożył zażalenie, zarzucając postanowieniu naruszenie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. polegające na błędnym uznaniu, że zachodzą przesłanki do odrzucenia skargi w związku ze złożeniem jej po terminie, pomimo iż skarżący wraz ze skargą skutecznie złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi, który powinien znajdować się w aktach sprawy, a o nadesłanie którego sąd niezasadnie zwracał się do skarżącego. Wniósł o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, a także przyznanie kosztów pomocy prawnej z urzędu. Wskazał, że skarżącemu nie udało się odnaleźć dokumentu, do którego przedłożenia wezwał go sąd. Odpis wniosku o przywrócenie terminu został mu najprawdopodobniej skradziony. Skarżący z całą pewnością przedłożył ten dokument wraz ze skargą, a został on wypięty z akt sprawy.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Przede wszystkim wskazać trzeba, że zgodnie z art. 86 § 1 zdanie 1 p.p.s.a. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Stosownie do art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w terminie siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

W rozpoznawanej sprawie skarżący uchybił terminowi do wniesienia skargi do sądu. Zaskarżoną decyzję doręczono skarżącemu w dniu (...) września 2014 r. (potwierdzenie odbioru decyzji znajduje się w aktach SKO), zatem termin do wniesienia skargi upłynął z dniem (...) października 2014 r. Przesyłka zawierająca skargę została oddana w placówce pocztowej w dniu (...) listopada 2014 r. a więc z uchybieniem terminu.

Skarżący, w piśmie z dnia (...) października 2015 r., zatytułowanym "Spis pism do WSA Poznań" wniósł skargę do sądu, wskazał 7 numerów decyzji SKO, bez dookreślenia decyzji której dotyczy (których dotyczą) skarga, wniosek o przywrócenie terminu i wniosek o przyznanie prawa pomocy. W związku z powyższym Sąd wezwał skarżącego do określenia od jakiej decyzji wnosi on skargę i przesłał skarżącemu urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, a następnie wezwał ustanowionego z urzędu pełnomocnika skarżącego do nadesłania wniosku o przywrócenie terminu. Wniosek o przywrócenie terminu nie został bowiem dołączony do skargi, pomimo wymienienia go w piśmie przewodnim skarżącego. Pomimo skutecznego doręczenia wezwania Sąd nie otrzymał wniosku o przywrócenie terminu. W związku z powyższym należy uznać, iż Skarżący nie złożył wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt IV SA/Po 1298/14. zatem skarga jako wniesiona po terminie podlegała odrzuceniu.

Sąd nie dał wiary argumentom prezentowanym z zażaleniu. Z akt sprawy wynika, że wniosek o przywrócenie terminu jako dokument nie został w ogóle złożony. Biorąc pod uwagę niezorganizowane działanie skarżącego w postępowaniu z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić można, że wniosek o przywrócenie terminu w ogóle nie został sporządzony. Twierdzenia o kradzieży dokumentu z akt sprawy nie są niczym poparte, a zatem nie zasługują na uwzględnienie.

Naczelny Sąd Administracyjny nie rozpatruje wniosku pełnomocnika ustanowionego z urzędu o przyznanie wynagrodzenia z tytułu udzielonej pomocy prawnej, gdyż orzeka o tym sąd pierwszej instancji i do tego sądu należy zwrócić się ze stosownym wnioskiem.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.