Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1986142

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 października 2015 r.
I OZ 1333/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wiesław Morys.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. akt II SA/Po 434/14 odrzucające zażalenie K. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Po 434/14 w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia (...) marca 2014 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: oddalić zażalenie. 2

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. akt II SA/Po 434/14, odrzucił zażalenie K. K. na postanowienie z dnia 14 maja 2015 r. o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi K. K. na opisaną w sentencji decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Jak wynika z jego uzasadnienia odpis postanowienia z dnia 14 maja 2015 r., wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia, został doręczony skarżącemu w dniu 2 czerwca 2015 r., który w dniu 10 czerwca 2015 r. (bezpośrednio w biurze podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu) wniósł zażalenie na to postanowienie. Z uwagi na powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił zażalenie jako wniesione z uchybieniem terminu. Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie termin do wniesienia zażalenia upłynął w dniu 9 czerwca 2015 r., zaś skarżący czynności tej dokonał w dniu 10 marca 2015 r. (powinno być 10 czerwca 2015 r.), a więc po upływie 7 - dniowego terminu zakreślonego do jego złożenia.

Na powyższe postanowienie K. K. wniósł zażalenie zatytułowane "odwołanie z dnia 25.6.15. od postanowienia II SA/Po 434/14".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a., zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. Natomiast stosownie do treści art. 178 w związku z art. 197 § 2 tej ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Jak wynika z akt niniejszej sprawy, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 maja 2015 r. zostało doręczone skarżącemu w dniu 2 czerwca 2015 r. (k- 152), wraz z prawidłowym pouczeniem o sposobie i terminie zaskarżenia. Skarżący zaś zażalenie na to postanowienie złożył w biurze podawczym Sądu w dniu 10 czerwca 2015 r., a więc po upływie terminu do jego wniesienia, który upłynął w dniu 9 czerwca 2015 r.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu prawidłowo odrzucił zażalenie na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

--2

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.