I OZ 1201/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1624300

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2015 r. I OZ 1201/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Dzbeńska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia B. D. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 października 2014 r., sygn. akt III SA/Łd 518/14 o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za sporządzenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem w sprawie ze skargi B. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia (...) kwietnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 13 października 2014 r., sygn. akt III SA/Łd 518/14 Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał B. D. do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w kwocie 100 zł za sporządzenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Jako podstawę prawną zarządzenia powołano art. 234 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", w zw. z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 2192).

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniósł B. D.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie nie jest zasadne i podlega oddaleniu.

Stosownie do art. 234 § 2 p.p.s.a. opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. Jeżeli opłata nie została uiszczona, przewodniczący zarządzi ściągnięcie jej od strony, która złożyła wniosek. Wysokość należnej opłaty określa natomiast rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych. Zgodnie z § 2 powołanego rozporządzenia, opłata kancelaryjna za odpis orzeczenia z uzasadnieniem wynosi 100 zł.

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że skarżący złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, a zatem Przewodniczący Wydziału, stosownie do art. 234 § 2 p.p.s.a., zobowiązany był wezwać stronę do uiszczenia opłaty kancelaryjnej.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.