I OZ 1158/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2605070

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2018 r. I OZ 1158/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Kremer.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2018 r., sygn. akt II SAB/Wa 306/18 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 31 sierpnia 2018 r. o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi K. J. na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 22 października 2016 r. postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 26 września 2018 r., sygn. akt II SAB/Wa 306/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie K. J. na postanowienie tego Sądu z dnia 31 sierpnia 2018 r. o odrzuceniu skargi.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2018 r., na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", odrzucono skargę K. J. na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 22 października 2016 r.

Skarżący wniósł zażalenie na powyższe postanowienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucając ww. zażalenie powołał się na art. 173 § 1 oraz art. 58 § 1 pkt 1 i art. 194 § 1 pkt 1a p.p.s.a. i wskazał, że na wydane w niniejszej sprawie postanowienie o odrzuceniu skargi przysługuje skarga kasacyjna.

W związku z powyższym zażalenie wniesione na orzeczenie, od którego nie przysługuje taki środek zaskarżenia podlega odrzuceniu, jako niedopuszczalne.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł K. J.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 173 § 1 p.p.s.a., od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z powyższego przepisu wynika zatem, że na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi z przyczyn, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. przysługuje skarga kasacyjna, a nie zażalenie.

W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2018 r. odrzucił skargę K. J. na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. Postanowienie z dnia 31 sierpnia 2018 r. o odrzuceniu skargi jest zatem postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie, na które przysługuje skarga kasacyjna. Prawidłowo zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie doręczając odpis orzeczenia pouczył skarżącego o przysługującym prawie do wniesienia ww. środka zaskarżenia.

Wobec wniesienia przez K. J. zażalenia na postanowienie z dnia 31 sierpnia 2018 r. zaskarżone postanowienie odpowiada prawu.

Z powyższych względów, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.