I OZ 1147/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2588965

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2018 r. I OZ 1147/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Czesława Nowak-Kolczyńska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. B. na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2018 r., sygn. akt IV SO/Wa 48/16 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2018 r., sygn. akt IV SO/Wa 48/16 o odrzuceniu zażalenia w sprawie z wniosku Z. B. o wymierzeniu grzywny Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu za nieprzekazanie skargi (wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę) Z. B. z dnia (...) 2016 r. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w przedmiocie przekazania skargi postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z 10 października 2018 r. Przewodnicząca Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwała skarżącego - Z. B. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie tego Sądu z 18 września 2018 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie tego Sądu z 27 kwietnia 2018 r. odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia z 10 maja 2017 r. Powołując się na art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: p.p.s.a.) oraz § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) wysokość wpisu ustalono w kwocie 100 zł, zobowiązując skarżącego do jego uiszczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

W zażaleniu na powyższe zarządzenie Z. B. podniósł, że zarządzenie nie spełnia wymogów formalnych, pozbawione jest imiennego wskazania, kto jest jego autorem.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 214 § 1 p.p.s.a. jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie. W świetle zaś art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący obowiązany jest wezwać wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W myśl art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami wszczynającymi postępowanie przed sądem administracyjnym są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.). Jednocześnie w art. 233 p.p.s.a. zawarto delegację ustawową dla Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu. W wykonaniu tej delegacji Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jak stanowi § 2 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia, wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych wynosi 100 zł. Wobec powyższego należy uznać, że wpis sądowy od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 września 2018 r. został ustalony zgodnie z powołanymi przepisami prawa, w prawidłowej wysokości. Stwierdzić również należy, że dla potrzeb wydania zaskarżonego zarządzenia Przewodnicząca właściwie oznaczyła przedmiot i środek zaskarżenia, którego wniesienie powodowało obowiązek uiszczenia wpisu sądowego.

W odniesieniu do argumentacji zażalenia wskazać należy, że formą zarządzeń posługuje się przewodniczący wydziału lub sędzia sprawozdawca w zakresie czynności procesowych o charakterze technicznym, a do takich należy zaliczyć zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu. Do zarządzeń przewodniczącego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyroków i postanowień. Odesłanie do odpowiedniego stosowania oznacza, że przepisy o podstawach wyroku nie będą miały zastosowania wprost, a tylko odpowiednio, zatem przyjmuje się, że zarządzenie musi określać stronę, do której jest skierowane, treść zarządzenia, prawo do zaskarżenia. (vide: B. Adamiak, J. Borkowski, w: Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych. Warszawa, 2009 r., str. 278) Stwierdzić należy, że zaskarżone zarządzenie odpowiada powyższym warunkom.

W związku z powyższym, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i 2 w zw. z art. 198 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.