Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1068571

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 4 sierpnia 2011 r.
I OW 73/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska.

Sędziowie NSA: Anna Łukaszewska-Macioch, del. Jerzy Solarski (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Starosty G. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą G. a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w G. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego "(...)" Sp. z o.o. w sprawie zwrotu wydatków związanych z przechowywaniem pojazdu postanawia: wskazać Starostę G. jako organ właściwy w sprawie

Uzasadnienie faktyczne

Starosta G. wnioskiem z dnia 6 maja 2011 r., zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy tym organem a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w G., poprzez wskazanie Naczelnika Urzędu Skarbowego, jako organu właściwego do zwrotu wydatków związanych z przechowywaniem samochodu marki (...), nr rejestracyjny (...).

W uzasadnieniu Starosta przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne: postanowieniem z dnia (...) lutego 2011 r. sygn. akt: (...), Naczelnik Urzędu Skarbowego w G., na podstawie art. 65 k.p.a. stwierdził, że nie jest właściwy do rozpoznania wniosku z dnia (...) stycznia 2011 r. złożonego przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "(...)" Sp. z o.o. z siedzibą w C. o zwrot wydatków związanych z przechowywaniem pojazdu marki (...), nr rejestracyjny (...). Naczelnik stwierdził, że w świetle art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej z dniem 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo drogowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018/, nie jest on właściwy do zwrotu wydatków związanych z przechowywaniem pojazdu. Starosta wskazał, że przedmiotowy pojazd zatrzymany został w dniu (...) kwietnia 2008 r. a termin, w którym winien być odebrany, upłynął z dniu (...) października 2008 r. Wg obowiązującego wówczas art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.; zwana dalej P.r.d.), pojazd przechodzi na rzecz Skarbu Państwa z mocy ustawy. Starosta powołał się przy tym na wyrok NSA z 17 czerwca 2008 r. sygn. akt I OSK 924/07. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "(...)" Sp. z o.o. z siedzibą w C. w dniu (...) października 2008 r. wysłało do Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. informację o upływie ustawowego terminu odebrania pojazdu, a zatem postanowienie tego organu z dnia (...) lutego 2011 r. jest pozbawione słuszności i mocy prawnej.

W odpowiedzi na wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. wniósł o wskazanie, że organem właściwym do rozpoznania wniosku jest Starosta G. Na poparcie tego stanowiska przytoczono treść art. 13 ustawy z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018, ze zm.), według którego Skarb Państwa ponosi koszty przechowywania pojazdów, które powstały po upływie terminu, o którym mowa w art. 130a ust. 10 P.r.d. w brzmieniu dotychczasowym, do dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, wobec pojazdów, których 6 - miesięczny termin od dnia ich usunięcia upłynął w okresie od 11 czerwca 2009 r. do dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Przepis ten podaje jedynie źródło finansowania kosztów dozorowania pojazdu, nie wskazuje natomiast trybu przyznawania wynagrodzenia. Wobec tego, zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego, od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, w systemie prawnym istnieje art. 130a ust. 10h P.r.d., który w sposób szczególny normuje tryb przyznawania wynagrodzenia. Istnienie tej normy wyklucza stosowanie ogólnych zasad wynikających z art. 102 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w tym rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dlatego też, jakkolwiek to Skarb Państwa poniesie koszty przechowywania pojazdu, to orzekanie w tym przedmiocie nie znajduje się w zakresie działania urzędów skarbowych.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

organem właściwym do załatwienia sprawy jest Starosta G.

Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), z zastrzeżeniem art. 22 § 1 k.p.a., sądy administracyjne rozpoznają, spory o właściwość powstałe pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek, a organami administracji rządowej. Przez spór kompetencyjny (spór o właściwość), o którym mowa we wskazanym przepisie, należy rozumieć sytuację, w której przynajmniej dwa organy administracji publicznej jednocześnie uważają się za właściwe do załatwienia konkretnej sprawy (spór pozytywny) lub też każdy z nich uważa się za niewłaściwy do jej załatwienia (spór negatywny).

W rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia ze sporem negatywnym, który powstał między Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w G., a Starostą G.

Z akt, w szczególności postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. wynika, że prowadzone uprzednio postępowanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. w sprawie przejęcia przedmiotowego pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, decyzją tego organu z dnia (...) lipca 2009 r. zostało umorzone. Z kolei wniosek o zwrot wydatków za przechowywanie pojazdu złożony został w dniu (...) stycznia 2011 r.

Zgodnie z przepisem art. 130a ust. 10h P.r.d., koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta. Przepis ten dodany został przez art. 1 pkt 10 lit. k) ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1018/, zmieniającej z dniem 4 września 2010 r. ustawę - Prawo o ruchu drogowym. W ustawie tej, zwanej zmieniającą, zamieszczone zostały również regulacje międzyczasowe. Ustawa zmieniająca w art. 13 rozstrzygnęła o kosztach przechowywania pojazdów, które powstały po upływie terminu, o którym mowa w art. 130a ust. 10 P.r.d. w brzmieniu dotychczasowym. Podkreślić jednak należy, że rozstrzygając o kosztach wskazano ogólnie na Skarb Państwa, bez wskazania statio fisci; jednocześnie nie rozstrzygnięto w odmienny, niż wskazany w znowelizowanym przepisie art. 130a ust. 10h P.r.d. sposób o organie, orzekającym w tego rodzaju przypadkach.

Uwzględniając powyższe regulacje stwierdzić należy, że organem właściwym w rozpoznawanej sprawie jest Starosta G. Wynika to ze stanu faktycznego sprawy. Otóż prowadzone uprzednio postępowanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. w sprawie przejęcia przedmiotowego pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, decyzją tego organu z dnia (...) lipca 2009 r. zostało umorzone. Z kolei wniosek o zwrot wydatków za przechowywanie pojazdu złożony został w dniu (...) stycznia 2011 r. Oznacza to, że postępowanie wszczęte zostało pod rządem obowiązywania art. 130a ust. 10h P.r.d., który to przepis, jako organ właściwy do załatwienia tego rodzaju wniosku, wskazuje starostę.

Z przedstawianych względów Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, jak w postanowieniu, w oparciu o przepis art. 15 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.