Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1068570

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 4 sierpnia 2011 r.
I OW 72/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska (spr.).

Sędziowie NSA: Anna Łukaszewska-Macioch, del. Jerzy Solarski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Starosty Gryfińskiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą Gryfińskim a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Gryfinie w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku (...) Sp. z o.o. w sprawie zwrotu wydatków związanych z przechowywaniem pojazdu postanawia: wskazać Starostę Gryfińskiego jako organ właściwy w sprawie

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie.

Wnioskiem z dnia 6 maja 2011 r. Starosta Gryfiński wystąpił o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego jaki zaistniał pomiędzy tym organem a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Gryfinie, który - postanowieniem z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...), utrzymanym w mocy postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia (...) kwietnia 2011 r. nr (...) - uznał się za niewłaściwy w sprawie zwrotu wydatków Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu (...) z/s w Chojnie za przechowywanie pojazdu, o co Przedsiębiorstwo to wystąpiło wnioskiem z 18 stycznia 2011 r.

W uzasadnieniu wniosku Starosta Gryfiński wskazał na załączone pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) grudnia 2010 r., które ma stanowić integralną część wniosku, przedstawiające interpretację przepisów Prawa o ruchu drogowym i ustawy je nowelizującej z dnia 22 lipca 2010 r., a z którego wynika, że "podmiotami właściwymi w zakresie zwrotu wydatków związanych z przechowywaniem usuniętych z drogi pojazdów oraz przyznania należnego z tego tytułu wynagrodzenia w przypadku pojazdów, których 6-miesięczny termin od dnia ich usunięcia upłynął w okresie od dnia 11 czerwca 2009 r. do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, są właściwi miejscowo naczelnicy urzędów skarbowych". Starosta wniósł o wskazanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie jako organu właściwego do zwrotu wydatków Spółce "(...)".

Odpowiadając na wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie wniósł o wskazanie Starosty Gryfińskiego jako organu właściwego w sprawie, podnosząc, że od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawę - Prawo o ruchu drogowym istnieje przepis szczególny normujący tryb przyznawania wynagrodzenia, tj. art. 130a, art. 104 Prawa o ruchu drogowym, który wyklucza stosowanie zasad ogólnych z art. 102 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i jej przepisów wykonawczych.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Organem właściwym do załatwienia sprawy jest Starosta Gryfiński.

Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), z zastrzeżeniem art. 22 § 1 k.p.a., sądy administracyjne rozpoznają, spory o właściwość powstałe pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek, a organami administracji rządowej. Przez spór kompetencyjny (spór o właściwość), o którym mowa we wskazanym przepisie, należy rozumieć sytuację, w której przynajmniej dwa organy administracji publicznej jednocześnie uważają się za właściwe do załatwienia konkretnej sprawy (spór pozytywny) lub też każdy z nich uważa się za niewłaściwy do jej załatwienia (spór negatywny).

W rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia ze sporem negatywnym, który powstał między Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Gryfinie, a Starostą Gryfińskim.

Zgodnie z przepisem art. 130a ust. 10h P.r.d., koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta. Przepis ten dodany został przez art. 1 pkt 10 lit. k) ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1018), zmieniającej z dniem 4 września 2010 r. ustawę - Prawo o ruchu drogowym. W ustawie tej, zwanej zmieniającą, zamieszczone zostały również regulacje międzyczasowe. Ustawa zmieniająca w art. 13 rozstrzygnęła o kosztach przechowywania pojazdów, które powstały po upływie terminu, o którym mowa w art. 130a ust. 10 p.r.d. w brzmieniu dotychczasowym. Podkreślić jednak należy, że rozstrzygając o kosztach wskazano ogólnie na Skarb Państwa, bez wskazania statio fisci; jednocześnie nie rozstrzygnięto w odmienny, niż wskazany w znowelizowanym przepisie art. 130a ust. 10h P.r.d. sposób o organie, orzekającym w tego rodzaju przypadkach.

Uwzględniając powyższe regulacje stwierdzić należy, że organem właściwym w rozpoznawanej sprawie jest Starosta Gryfiński. Wynika to ze stanu faktycznego sprawy. Otóż prowadzone uprzednio postępowanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie w sprawie przejęcia przedmiotowego pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, decyzją tego organu z dnia 15 lipca 2009 r. zostało umorzone. Z kolei wniosek o zwrot wydatków za przechowywanie pojazdu złożony został w dniu 18 stycznia 2011 r. Oznacza to, że postępowanie wszczęte zostało pod rządem obowiązywania art. 130a ust. 10h p.r.d., który to przepis, jako organ właściwy do załatwienia tego rodzaju wniosku, wskazuje starostę.

Z przedstawianych względów Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, jak w postanowieniu, w oparciu o przepis art. 15 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.