Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2649631

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
I OW 43/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.).

Sędziowie NSA: Jolanta Rudnicka Zofia Flasińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku wszystkich sędziów orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie o wyłączenie od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Rz 122/19 w sprawie ze skargi Gminy (...) na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie do rozpoznania wniosku.

Uzasadnienie faktyczne

Sędziowie orzekający w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie złożyli oświadczenia - na podstawie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej, jako: "p.p.s.a.") - wnosząc o wyłączenie od orzekania w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 22 § 1 p.p.s.a., o wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd administracyjny, w którym sprawa się toczy. Jak wynika z art. 22 § 3 p.p.s.a., w razie gdy sąd administracyjny, o którym mowa w art. 22 § 1 p.p.s.a., nie może podjąć postanowienia z powodu braku dostatecznej liczby sędziów, Naczelny Sąd Administracyjny wyznacza inny sąd do rozpoznania wniosku.

W tej sprawie zachodzi sytuacja, że Sąd I instancji ten nie może podjąć postanowienia z powodu braku dostatecznej liczby sędziów. W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny obowiązany jest wyznaczyć inny sąd.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 22 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.