Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2036168

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
I OW 39/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Burmistrza Miasta M. o rozstrzygniecie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Miasta M. a Burmistrzem Miasta P. w przedmiocie wskazania organu właściwego do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z M. W. w sprawie kontynuacji dofinansowania do odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia:

1.

odrzucić wniosek,

2.

zwrócić Burmistrzowi Miasta M. ze środków budżetowych Naczelnego Sądu Administracyjnego uiszczony wpis od wniosku w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 8 grudnia 2015 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M., działając z upoważnienia Burmistrza Miasta M., wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Miasta M. a Burmistrzem Miasta P. w przedmiocie wskazania organu właściwego do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z M. W. w sprawie kontynuacji dofinansowania do odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał się za niewłaściwy w sprawie i przekazał sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu do rozpatrzenia zgodnie z właściwością (postanowienie z dnia 12 stycznia 2016 r. sygn. akt IV SO/Gl 25/15).

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 26 lutego 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 220 § 1 i § 3 w związku z art. 15 § 2 i art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.") oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), wezwał Burmistrza Miasta M. do uiszczenia wpisu w kwocie 100 złotych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku.

Jednocześnie Sąd wezwał Burmistrza Miasta M. do uzupełnienia braku formalnego wniosku w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku poprzez nadesłanie upoważnienia udzielonego na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. do załatwiania w imieniu Burmistrza Miasta M. spraw z zakresu pomocy społecznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych bądź podpisanie przez Burmistrza Miasta M. wniosku o rozstrzygnięcie sporu.

Powyższe wezwania Sądu zostały doręczone Burmistrzowi Miasta M. w dniu 9 marca 2016 r.

W dniu 16 marca 2016 r. (data nadania w placówce pocztowej) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M., w wykonaniu powyższego wezwania Sądu, nadesłał do Naczelnego Sądu Administracyjnego przedmiotowe upoważnienie. Wpis od wniosku został uiszczony w dniu 24 marca 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę w przypadku nieuzupełnienia jej braków formalnych w wyznaczonym terminie. Nadto w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Stosownie zaś do treści art. 64 § 3 p.p.s.a. do wniosku inicjującego postępowanie przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Takim wnioskiem jest wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość.

W niniejszej sprawie wniosek Burmistrza Miasta M. z dnia 8 grudnia 2015 r., z upoważnienia którego działał Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M., nie został opłacony, a także nie dołączono do niego upoważnienia, o którym mowa w art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny wezwał Burmistrza Miasta M. do uzupełnienia braku fiskalnego oraz do nadesłania upoważnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku. Jak wynika z akt sprawy, wezwania doręczono wnioskodawcy w dniu 9 marca 2016 r. W dniu 16 marca 2016 r., a zatem w zakreślonym siedmiodniowym terminie nadesłano upoważnienie, o którym mowa w art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Wpis od wniosku został jednak uiszczony z jego przekroczeniem, tj. w dniu 24 marca 2016 r.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 3, art. 220 § 3 w zw. z art. 64 § 3 i art. 15 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji. O zwrocie wpisu od wniosku orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.