I OW 243/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2639411

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2019 r. I OW 243/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w (...), a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w (...) w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania M.S. w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 3 grudnia 2018 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. wystąpiło do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w B., a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w S. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania M.S. w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I Naczelnego Sądu Administracyjnego, pismem z dnia 14 grudnia 2018 r., wezwano SKO w B. do uiszczenia wpisu sądowego od wniosku w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia wniosku.

Wezwanie Sądu doręczono organowi w dniu 17 grudnia 2018 r. Wpis od wniosku nie został jednak uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Nieuiszczenie należnej opłaty od pisma pociąga za sobą skierowanie, do podmiotu go składającego, wezwania do wpłacenia opłaty sądowej w wyznaczonym terminie. Brak należnej opłaty - pomimo stosownego wezwania - skutkuje odrzuceniem pisma z mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. Zgodnie natomiast z art. 64 § 3 p.p.s.a., do wniosku inicjującego postępowanie przed sądem, stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Takim wnioskiem jest wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość (sporu kompetencyjnego). Wniosek tego rodzaju, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. poz. 2193 z późn. zm.), podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł.

W niniejszej sprawie organ został wezwany do uiszczenia wpisu, wezwanie doręczono w dniu 17 grudnia 2018 r., zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia należnej kwoty upływał w dniu 24 grudnia 2018 r. Tymczasem wymagany wpis sądowy nie został uiszczony. Wobec tego wniosek o rozstrzygnięcie sporu podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 15 § 2 i art. 64 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.