Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2702229

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
I OW 232/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska (spr.).

Sędziowie NSA: Mirosław Wincenciak, del. Jacek Hyla.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Wójta Gminy N. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy N. a Burmistrzem Miasta B. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w schronisku postanawia: wskazać Wójta Gminy N.jako organ właściwy w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z 18 października 2018 r. Wójt Gminy Nowa Ruda (dalej także: Wójt) wystąpił o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Burmistrzem Miasta Bielawa (dalej także: Burmistrz) w sprawie rozpoznania wniosku z 3 lipca 2018 r. złożonego przez N. F. reprezentowanego przez opiekuna prawnego - J. N. o przyznanie pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w schronisku.

W uzasadnieniu Wójt wskazał, że pismem z 9 lipca 2018 r. Burmistrz Miasta Bielawa zawiadomił go o uznaniu się za organ niewłaściwy w sprawie i przekazał mu według właściwości ww. wniosek do rozpoznania. Argumentując swoje stanowisko Burmistrz wskazał, że w dniu składania wniosku N. F. przebywał w placówce terapeutycznej - stowarzyszenie "N." w B., gdzie ma zapewniony nocleg i posiłek. Jednakże w jego ocenie jest on osobą bezdomną w rozumieniu art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, co uzasadnia przekazanie sprawy. W trakcie postępowania wyjaśniającego Wójt ustalił, że N. F. od 23 czerwca 2018 r. dobrowolnie przybywa (mieszka) w B. przy ul. B. z uwagi na podjętą terapię w ośrodku "N." jako osoba uzależniona i bezdomna. Z miejscowości S. został wymeldowany prawomocną decyzją Wójta Gminy Nowa Ruda z (...) czerwca 2017 r. Następnie na stałe przebywał w miejscowości S., gdzie skupiało się jego centrum życiowe. Zdaniem Wójta obecnie to Bielawa stanowi miejsce zamieszkania N. F. w rozumieniu art. 101 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, gdzie dobrowolnie poddał się terapii. Wójt zauważył, że Burmistrz Bielawy częściowo uznał się za organ właściwy w sprawach N. F. - w zakresie pracy socjalnej podjął względem niego działania, natomiast w kwestiach finansowych sprawę przekazał Wójtowi.

Burmistrz Miasta Bielawa nie wniósł odpowiedzi na wniosek.

Pismem z 30 listopada 2018 r. Dyrektor OPS w B. poinformował, że N. F. wycofał wniosek z 3 lipca 2018 r. dotyczący "pokrycia kosztów pobytu w Stowarzyszeniu N. w B. od 23 czerwca 2018 r., płatne przelewem na konto stowarzyszenia", w związku z czym niniejsze postępowanie jest bezprzedmiotowe. Dyrektor podkreślił, że wnioskodawca nadal przybywa w B., zaś wcześniej zameldowany był na terenie Nowej Rudy.

W piśmie z 18 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Nowa Ruda podtrzymał wniosek, podnosząc, że w sprawie należy wskazać organ właściwy do umorzenia postępowania.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 15 § 1 pkt 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), "p.p.s.a.", Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej. Spór o właściwość ma miejsce wtedy, gdy rozbieżność poglądów co do zakresu działania organów administracji publicznej zachodzi w odniesieniu do rozpoznania i rozstrzygnięcia tej samej sprawy, którą zajmują się dwa organy administracji publicznej (spór pozytywny) lub której organy administracji publicznej odmawiają przyjęcia do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy, powołując się na brak podstaw do ustalenia swej właściwości (spór negatywny). Spór między organami jednostek samorządu terytorialnego, które nie mają wspólnego dla nich organu wyższego stopnia, jest sporem o właściwość rozstrzyganym przez sąd administracyjny (art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a.). Rozstrzyganie sporów o właściwość, należących do sądów administracyjnych, objęte jest właściwością Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 15 § 1 pkt 4 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie spór, jaki zaistniał pomiędzy Wójtem Gminy Nowa Ruda a Burmistrzem Miasta Bielawa, jest sporem negatywnym, gdyż żaden z tych organów nie uznał się za właściwy do rozpoznania wniosku N. F. o "pokrycie kosztów pobytu w stowarzyszeniu N. w B. od 23 czerwca 2018 r...". Wprawdzie pismem z 30 listopada 2018 r. N. F. zrezygnował z rozpatrzenia swojego podania, jednakże w sprawie pozostała kwestia wskazania organu właściwego do umorzenia postępowania.

Stan faktyczny w sprawie jest bezsporny. Z akt sprawy wynika, że N. F. 3 lipca 2018 r. złożył w OPS w B. wniosek o udzielenie pomocy społecznej w postaci pokrycia kosztów pobytu w ośrodku "N." w B. Do wniosku dołączył oświadczenie, z którego wynika, że nie posiada żadnego majątku ruchomego i nieruchomego, jest osobą bezdomną i mieszkał okresowo u różnych osób w różnych miejscowościach do czasu poddania się terapii w ww. ośrodku. Nadto podał, że po zakończeniu leczenia zamierza wrócić do rodziny, tj. do S., z którą wiąże dalsze plany życiowe. Z informacji z ww. ośrodka wynika, że N. F. przebywa w nim jako osoba uzależniona i bezdomna - przewidywany koniec terapii wyznaczono na koniec 2019 r. Wójt Gminy Nowa Ruda podał, że N. F. został przez ten organ wymeldowany z S. prawomocną decyzją z dnia (...) czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), "u.p.s.", osobą bezdomną w rozumieniu tej ustawy jest osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

W niniejszej sprawie N. F. spełnia powyższa definicję, w związku z czym należy go uznać za osobę bezdomną. Z niespornego stanu faktycznego wynika bowiem, że nie zamieszkuje on w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy - lokal czy też pokój, który zajmuje N. F. w ośrodku stowarzyszenia "N." w B. nie służy mu do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, lecz pobyt w ww. ośrodku jest pobytem na czas terapii. Hotel dla osób bezdomnych, który prowadzi ww. stowarzyszenie, ma ze swej istoty charakter miejsca pobytu przejściowego, a nie docelowego. Nadto N. F. obecnie nie jest nigdzie zameldowany na pobyt stały.

Zgodnie z art. 101 ust. 2 u.p.s. w przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały. Niesporną okolicznością w sprawie jest fakt, że N. F. ostatnio był zameldowany w S., a więc na terenie Gminy Nowa Ruda. Zatem to Wójt Gminy Nowa Ruda jest organem właściwym do umorzenia postępowania w sprawie wniosku N. F.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 4 w zw. z art. 15 § 1 pkt 4 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.