I OSK 970/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3139593

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2019 r. I OSK 970/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Olga Żurawska-Matusiak.

Sędziowie: NSA Elżbieta Kremer, del. WSA Sławomir Pauter (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2019 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Powiatu P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2017 r. sygn. akt VII SA/Wa 1981/17 w sprawie ze skargi Powiatu P. na uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia (...) kwietnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi wojewódzkiej

1. oddala skargę kasacyjną,

2. zasądza od Powiatu P. na rzecz Sejmiku Województwa Mazowieckiego kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.