Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2036148

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 26 lutego 2016 r.
I OSK 94/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Skarbu Państwa - Prezydenta m.st. Warszawy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 1209/11 w sprawie ze skargi Skarbu Państwo - Prezydenta m.st. Warszawy na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) kwietnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 23 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie zainicjowane skargą kasacyjną Skarbu Państwa - Prezydenta m.st. Warszawy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 1209/11 w sprawie ze skargi Skarbu Państwo - Prezydenta m.st. Warszawy na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) kwietnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego do czasu rozstrzygnięcia przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienia prawnego przedstawionego w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt I OSK 2071/13.

W dniu 16 lutego 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę sygn. akt I OPS 2/15 następującej treści: "Powiat nie ma legitymacji procesowej strony w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania od powiatu za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną, która stała się własnością powiatu, jeżeli decyzję wydaje starosta na podstawie art. 12 ust. 4a w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445).".

Ze względu na rozstrzygnięcie powyższego zagadnienia prawnego, należało zatem podjąć zawieszone postępowanie ze skargi kasacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy - stosownie bowiem do art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)- dalej p.p.s.a., Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie.

W związku z powyższym, Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.