I OSK 737/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1624292

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2015 r. I OSK 737/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rajewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Ministra Sprawiedliwości od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012 r. sygn. akt II SA/Wa 1727/12 w sprawie ze skargi K. T. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lipca 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską postanawia: podjąć zawieszone postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 20 maja 2014 r. sygn. akt I OSK 737/13, zawiesił postępowanie zainicjowane skargą kasacyjną Ministra Sprawiedliwości od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012 r. sygn. akt II SA/Wa 1727/12 w sprawie ze skargi K. T. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lipca 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską do czasu podjęcia uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego wyjaśniającej: "czy w świetle przepisu art. 29 ust. 6 w związku z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 z późn. zm.), niezależnie od przyczyny uwzględnienia przez sąd administracyjny skargi na decyzję o odmowie przyjęcia na aplikację sędziowską lub prokuratorską, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury jest zobowiązany do wydania decyzji o przyjęciu na aplikację sędziowską lub prokuratorską, bez potrzeby ponownego badania wniosku kandydata i prowadzenia w tym celu postępowania administracyjnego?".

W dniu 17 grudnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I OPS 2/14.

Naczelny Sąd Administracyjny zaważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, a w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie.

W niniejszej sprawie przyczyna zawieszenia postępowania ustała, bowiem sprawa o sygn. akt I OPS 2/14 została zakończona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2014 r.

Mając powyższe na względzie, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w związku z art. 193 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.