Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1929285

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 marca 2010 r.
I OSK 62/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Miładowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku adwokat E. S. o uzupełnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2010 r., sygn. akt I OSK 62/10 o oddaleniu skargi kasacyjnej P. W. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 października 2009 r., sygn. akt II SA/Łd 588/09 o odrzuceniu skargi P. W. na decyzję Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia (...) listopada 2008 r., nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: oddalić wniosek o uzupełnienie postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2010 r., sygn. akt I OSK 62/10, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną P. W. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 października 2009 r., sygn. akt II SA/Łd 588/09 o odrzuceniu skargi P. W. na decyzję Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia (...) listopada 2008 r., nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej.

W dniu 17 lutego 2010 r. adwokat E. S. złożyła wniosek o uzupełnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2010 r. o rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

W uzasadnieniu pełnomocnik wskazała, że w skardze kasacyjnej zgłosiła wniosek o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej przyznanej skarżącemu z urzędu oraz złożyła oświadczenie, że koszty te nie zostały przez skarżącego pokryte w całości ani w części.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Strona może domagać się uzupełnienia postanowienia, w szczególności jeżeli sąd nie zamieścił w postanowieniu dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu (art. 157 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Uzupełnienie orzeczenia w przedmiocie kosztów następuje w tych wypadkach, w których sąd nie orzekał o kosztach, mimo że istnieje podstawa do zasądzenia kosztów, a strona zażądała we właściwym czasie ich przyznania.

Z przepisów powyższej ustawy nie wynika, aby przyznanie wynagrodzenia pełnomocnikowi z urzędu należało do takich elementów orzeczenia, które Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązany jest zamieszczać z urzędu. Należy bowiem zauważyć, że przepisy art. 209 i 210 p.p.s.a. mają zastosowanie tylko do kosztów postępowania między stronami, natomiast orzekanie o wynagrodzeniu dla pełnomocnika z urzędu za wykonaną pomoc prawną, należne od Skarbu Państwa (art. 250 p.p.s.a.) należy do właściwości wojewódzkich sądów administracyjnych w postępowaniu określonym w przepisach art. 258-261 p.p.s.a. Uprawnienie Naczelnego Sądu do orzekania w omawianym przedmiocie związane jest jedynie z kontrolą instancyjną tego rodzaju orzeczeń wydanych przez Sąd pierwszej instancji (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2005 r. sygn. akt GSK 1412/04).

W związku z tym, że przyznanie wynagrodzenia pełnomocnikowi z urzędu powinno nastąpić w odrębnym postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, wniosek o uzupełnienie postanowienia z dnia 28 stycznia 2010 r. należało uznać za nieuzasadniony (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2008 r., sygn. akt I OZ 344/08 oraz I OZ 345/08).

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za wykonaną pomoc prawną pełnomocnik powinien złożyć zatem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z oświadczeniem, o jakim mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 157 § 1 i § 2 w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł o oddaleniu wniosku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.