Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2036110

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
I OSK 414/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 1497/15 w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej (...) na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie kwoty głównej odszkodowania postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

2.

zwrócić Gminie Miejskiej (...) ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie cały uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 1 000 (tysiąc) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 30 września 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 1497/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Gminy Miejskiej (...) na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie kwoty głównej odszkodowania.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła Gmina Miejska (...), działająca przez profesjonalnego pełnomocnika.

Pismem procesowym z dnia 23 marca 2016 r. Gmina Miejska (...), reprezentowana przez pełnomocnika, cofnęła skargę kasacyjną i wniosła o umorzenie postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Przepis ten na mocy art. 193 p.p.s.a. ma również odpowiednie zastosowanie do skarg kasacyjnych.

Skarżący kasacyjnie może więc rozporządzać skargą kasacyjną po jej wniesieniu, ponieważ jego oświadczenie w tej kwestii jest, co do zasady, wiążące dla sądu. Natomiast odpowiednie stosowanie w postępowaniu kasacyjnym art. 60 p.p.s.a. oznacza, że należy odmówić uwzględnienia żądania skarżącego kasacyjnie w sytuacji, gdy cofnięcie takiego środka zaskarżenia spowodowałoby uprawomocnienie się zaskarżonego orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotkniętym wadą nieważności, którą stosownie do art. 183 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny bierze pod rozwagę z urzędu, niezależnie od granic skargi kasacyjnej.

W niniejszej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia, że zachodzi jakakolwiek z wymienionych w art. 183 § 2 p.p.s.a. przesłanek nieważności postępowania, jak również że cofnięcie zmierza do obejścia prawa. Dlatego też Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest dopuszczalne.

Z tych względów, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono w pkt 2 sentencji na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.