Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585863

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 listopada 2018 r.
I OSK 4076/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Zyglewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skarg kasacyjnych W. Sp.j. w K. i Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 250/28 o odrzuceniu skargi W. Sp.j. w K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 250/28 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę W. Sp.j. w K. złożoną na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego części gruntu położonego w W. przy ul. B. jest nieuzasadniona lub jest uzasadniona w innej wysokości.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że niniejsza sprawa nie należy do kognicji sądów administracyjnych, gdyż stosowanie w postępowaniu przed kolegium, na mocy art. 79 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami części przepisów kodeksu postępowania administracyjnego nie zmienia cywilnego charakteru spraw o aktualizację opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Od powyższego postanowienia skargę kasacyjną wnieśli: W. Sp.j. w K. oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. W skardze kasacyjnej Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wniosło o zawieszenie postępowania bowiem rozstrzygnięcie zależy od wyniku innego toczącego się postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym tj. wniosku z dnia 27 kwietnia 2018 r. Rzecznika Praw Obywatelskich o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego: "Czy dopuszczalna jest skarga do sądu administracyjnego na postanowienie samorządowego kolegium odwoławczego odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości? Zarejestrowanego pod sygn. akt I OPS 2/18.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a." - sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zarówno w piśmiennictwie, jak i orzecznictwie sądów administracyjnych kwestia warunków dopuszczalności zastosowania art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. interpretowana jest jednolicie. Podnosi się, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania wówczas, gdy orzeczenie, które zapadnie w innym postępowaniu, będzie stanowić podstawę rozstrzygnięcia w zawieszonym postępowaniu sądowadministracyjnym. Wtedy w sprawie sądowadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne, a więc sytuacja, gdy uprzednie rozstrzygnięcie zagadnienia występującego w sprawie, może wpływać na wynik postępowania, uzasadniając celowość wstrzymania czynności w postępowaniu do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii (zob. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, pod. red. T. Wosia, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańskiej, wyd. 2, s. 456 i n.).

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w niniejszej sprawie rozstrzygnięcie przedstawionych składowi siedmiu sędziów wątpliwości co do interpretacji wskazanego art. 78 ust. 2 ustawo o gospodarce nieruchomościami ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy z uwagi na tożsamy z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich przedmiot niniejszej sprawy.

Z tych względów, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.