I OSK 3815/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2735461

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2018 r. I OSK 3815/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Kremer.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku W. B. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Inwestycji i Rozwoju od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 2184/17 w sprawie ze skargi M. B. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: odmówić dopuszczenia W. B. do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 28 grudnia 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 2184/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi M. B., uchylił postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) oraz poprzedzające je postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) stycznia 2017 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie (...), obręb (...), oznaczonej jako działka nr (...) przeznaczonej pod rozbudowę drogi krajowej nr (...). Jak wynika z akt sprawy decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) sierpnia 2016 r. nr (...) wskazana nieruchomość (działka nr (...)) została przeznaczona pod rozbudowę drogi krajowej nr (...), decyzja wydana została na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, adresatem decyzji jest właścicielka nieruchomości M. B., wpisana w dziale II księgi wieczystej nr (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie.

Wnioskiem z dnia 4 września 2018 r. W. B. reprezentowany przez opiekuna prawnego B. S., wniósł o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika.

W uzasadnieniu podniesiono, że W. B. złożył dnia 12 grudniu 2016 r. pozew do Sądu Okręgowego w Radomiu przeciwko M. B. i S. B. o złożenie oświadczeń woli o przeniesieniu na powoda własności szeregu nieruchomości, w tym między innymi nieruchomości stanowiącej działkę nr (...), której dotyczy przedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie odszkodowania, a co do której w księdze wieczystej wpisana jako właściciel jest M. B. Do wniosku dołączono postanowienie Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 8 lutego 2018 r. sygn. akt I C 1686/17 w przedmiocie zabezpieczenia jego roszczenia przez zakaz zbywania, obciążania m.in. nieruchomości której dotyczy sprawa wraz z wpisem do ksiąg wieczystych. W ocenie wnioskodawcy sposób zabezpieczenia przez Sąd Okręgowy w Radomiu, o którym mowa powyżej jest adekwatny do zaistniałej sytuacji, gdzie powód wymagający specjalistycznej opieki i rehabilitacji oraz lekarstw, nie może uzyskać pomocy od pozwanych, którym darował nieruchomości warte miliony, które de facto miały stanowić zabezpieczenie jego na starość. Mając na uwadze powyższe, interes prawny W. B., wynika z faktu, że w przypadku wypłaty odszkodowania stronom postępowania, tj. synowi i córce, nie otrzyma on żadnych należnych mu pieniędzy.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje: Zgodnie z art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej powoływanej jako "p.p.s.a." udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. O tym, czy wnioskodawca ubiegający się o udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym ma interes prawny w danej sprawie, decyduje norma prawa materialnego, na której oparto zaskarżony akt administracyjny, a nie interes faktyczny.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego W. B. nie wykazał normy prawa materialnego, która uzasadniałaby istnienie interesu prawnego w niniejszym postępowaniu. Jak wynika z akt sprawy w postępowaniu zakończonym zaskarżonym postanowieniem o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za niezabudowaną nieruchomość położoną w gminie (...), obrębie (...), oznaczoną jako działka ewidencyjna nr (...) uczestniczyła M. B. jako właściciel ww. nieruchomości, a uprawnienie to zostało ujawnione w księdze wieczystej i nie zostało dotychczas skutecznie wzruszone. W. B. nie dysponuje natomiast żadnym tytułem prawnym do wskazanej nieruchomości. Okoliczność wystąpienia w dniu 12 grudnia 2016 r. przez wnioskodawcę z pozwem do Sądu Okręgowego w Radomiu przeciwko pozwanym M. B. i G. B. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu własności szeregu nieruchomości, w tym również nieruchomości, której dotyczy postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania, oraz wydanie w dniu 8 lutego 2018 r. postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia nie mogą zatem świadczyć o interesie prawnym zainteresowanego. Zauważyć również należy, że z przedłożonej kopii postanowienia Sądu Okręgowego w Radomiu w sprawie zabezpieczenia nie wynika, że postanowienie to jest prawomocne, a zgodnie z art. 741 kodeksu postępowania cywilnego na postanowienie sądu pierwszej instancji w sprawie zabezpieczenia przysługuje zażalenie. Nadto Naczelny Sąd Administracyjny z urzędu stwierdza, że na datę 8 listopada 2018 r. w księdze wieczystej nr (...) w dziale II jako właściciel wpisana jest M. B., a w dziale III wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym skierowane przeciwko prawu własności M. B. w związku z nieujawnieniem przez Skarb Państwa prawa własności do działki oznaczonej nr (...) na skutek decyzji nr (...) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego z dnia (...) VIII 2016 r., natomiast brak jest innych wpisów i ostrzeżeń. Zgodnie z art. 33 § 2 p.p.s.a. udział w charakterze uczestnika może również zgłosić osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. W rozpoznawanej sprawie wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym został złożony w związku z skargą kasacyjną Ministra Infrastruktury i Budownictwa od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 grudnia 2017 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za wskazaną wyżej nieruchomość wpisaną do księgi wieczystej nr (...), a skarga kasacyjna nie została jeszcze rozpoznana. Czyli przedmiotowe postępowanie sądowe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym będzie dotyczyło kontroli postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji w przedmiocie odszkodowania. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, ustalenie, czy danemu podmiotowi (wnioskodawcy) będzie przysługiwało prawo do udziału w postępowaniu sądowym w przedmiocie kontroli postanowień wpadkowych (tj. w sprawie zawieszenia) podjętych w toku procedury dotyczącej wydania decyzji w sprawie odszkodowania, powinno w zasadzie poprzedzać ustalenie, czy podmiot ten jest uprawniony, aby brać udział w postępowaniu sądowym dotyczącym kontroli ostatecznej decyzji w przedmiocie odszkodowania (tak między innymi w postanowieniu NSA z dnia 10 stycznia 2017 r. sygn. akt II OZ 1426/16). W ocenie Naczelnego Sądu administracyjnego, wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego, który uprawniałby do uznania go za uczestnika w niniejszym postępowaniu. Okoliczności wskazywane bowiem przez wnioskodawcę, iż toczy się postępowanie cywilne przed Sądem Okręgowym w Radomiu nie mogą stanowić podstawy do uznania, iż wnioskodawca posiada interes prawny w niniejszej sprawie. Dla uznania braku interesu prawnego znaczenie ma przede wszystkim fakt, że w księdze wieczystej na dzień wydania niniejszego postanowienia, jako właściciel przedmiotowej nieruchomości wpisana jest wyłącznie M. B., zaś w księdze wieczystej nie są ujawnione żadne prawa wnioskodawcy W. B. do przedmiotowej nieruchomości. Zaś podjęte działania mogą wskazywać jedynie na interes faktyczny. Prawo do udziału w postępowaniu dotyczącym zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę drogi krajowej jak wskazano wyżej przysługiwałby jedynie w sytuacji dysponowaniem tytułem prawnym do nieruchomości.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 33 § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.