I OSK 3568/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2601895

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 listopada 2018 r. I OSK 3568/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej C. T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 lipca 2018 r., sygn. akt II SA/Gd 351/18 o odrzuceniu skargi C.T. na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 9 lipca 2018 r., sygn. akt II SA/Gd 351/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił opisaną na wstępie skargę C. T. wskazując że sprawa o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ma w całości charakter cywilny i nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Skargę kasacyjną od powyższego postanowienia wniósł C. T., zarzucając Sądowi I instancji naruszenie przepisów postępowania, tj.:

1)

art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a. przez przyjęcie, że na postanowienie SKO o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest nieuzasadniona lub jest uzasadniona w innej wysokości, nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego, podczas gdy orzeczenie to stanowi akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a., a właściwym środkiem jego zaskarżenia jest skarga do sądu administracyjnego;

2)

art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. poprzez odrzucenie skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie zasadności aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego z powodu uznania, że przedmiotowa sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: p.p.s.a.), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oznacza to, że między daną sprawą sądowoadministracyjną a innym postępowaniem musi istnieć związek tego rodzaju, iż wynik już toczącego się postępowania, będzie miał charakter prejudycjalny dla sprawy, która ma być zawieszona. Rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania, jeśli orzeczenie, które zapadnie w tym drugim postępowaniu, będzie stanowić podstawę rozstrzygnięcia w zawieszonym postępowaniu sądowoadministracyjnym (postanowienia NSA z dnia: 28 lutego 2012 r., sygn. akt I GZ 27/12; 6 marca 2012 r., sygn. akt II OSK 304/12, publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Wnioskiem z dnia 27 kwietnia 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, działając na podstawie art. 264 § 2 w zw. z art. 15 § 1 pkt 2 p.p.s.a., wystąpił o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, które wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych: "Czy dopuszczalna jest skarga do sądu administracyjnego na postanowienie samorządowego kolegium odwoławczego odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości (art. 78 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami) ?"

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedmiot niniejszej sprawy jest tożsamy ze powołanym wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich (zarejestrowanym pod sygn. I OPS 2/18), występuje w niej bowiem ten sam problem prawny budzący poważne wątpliwości, jej rozstrzygnięcie zależeć będzie od udzielonej odpowiedzi Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wobec powyższego postępowanie w niniejszej sprawie należało zawiesić, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., do czasu podjęcia przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały dotyczącej ww. zagadnienia prawnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.