Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239453

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 5 grudnia 2012 r.
I OSK 2869/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Borowiec (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Marianny S.- K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 r. sygn. akt. I SA/Wa 1121/12 o odrzuceniu skargi Marianny S. - K. na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) maja 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: umorzyć postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 25 lipca 2012 r. sygn. akt. I SA/Wa 1121/12 odrzucił skargę M.S. - K. na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) maja 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

Skargę kasacyjną od powyższego postanowienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosła M. S. - K.

Następnie, pełnomocnik skarżącej pismem z dnia 26 września 2012 r. (data wpływu) cofnął skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 dalej: p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Naczelnego Sadu Administracyjnego w rozpoznawanej sprawie cofnięcie skargi nie zmierza do obejścia prawa i nie powoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności i tym samym zgodnie z treścią art. 60 p.p.s.a. jest dopuszczalne.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.