Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239449

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 grudnia 2012 r.
I OSK 2831/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Dzbeńska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej A. Z. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2012 r. sygn. akt I SA/Wa 895/12 w sprawie ze skargi A. Z. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: umorzyć postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2012 r. odrzucił skargę A. Z. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wobec nieusunięcia braków formalnych skargi.

Następnie postanowieniem z dnia 20 września 2012 r., po rozpoznaniu wniosku skarżącej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przywrócił termin do uzupełnienia braków formalnych skargi.

W dniu 17 września 2012 r. A. Z. wniosła skargę kasacyjną na postanowienie Sądu z dnia 8 sierpnia 2012 r. o odrzuceniu skargi.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1 i 2 tego przepisu, stało się bezprzedmiotowe. Przepis ten ma zastosowanie w sprawie niniejszej.

Jak wynika z akt sprawy po wniesieniu przez stronę skarżącą skargi kasacyjnej od postanowienia o odrzuceniu skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 20 września 2012 r. orzekł o przywróceniu terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, co oznacza, że sprawa będzie mogła być rozpatrzona merytorycznie w postępowaniu przed Sądem I instancji.

Z tego względu postępowanie kasacyjne należało umorzyć na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.