Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1677309

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 maja 2015 r.
I OSK 2243/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Adamiak.

Sędziowie: NSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz (spr.), del. WSA Mirosław Wincenciak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej H. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 500/13 w sprawie ze skargi H. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) stycznia 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.