Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721835

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 12 września 2019 r.
I OSK 2205/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Czesława Nowak-Kolczyńska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Wojewody Małopolskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 czerwca 2017 r. sygn. akt II SA/Kr 376/17 w sprawie ze skargi J. L. i W.L. na postanowienie Wojewody Małopolskiego z dnia (...) 2017 r., znak (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości postanawia: podjąć postępowanie zawieszone przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 15 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, dalej: p.p.s.a.), o zawieszeniu postępowania w niniejszej sprawie do czasu wskazania spadkobierców zmarłego w dniu (...) 2016 r. skarżącego - W.L.

Zarządzeniami z 29 listopada 2017 r., 2 lutego 2018 r., 11 czerwca 2018 r., 19 września 2018 r. oraz 17 grudnia 2018 r. zwrócono się do J. L. i jej pełnomocnika o wskazanie następców prawnych zmarłego.

Pismem nadanym w dniu 5 sierpnia 2019 r. pełnomocnik skarżącej poinformował o sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia w przedmiocie spadku po W. L., którego kopię nadesłał.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności, w razie śmierci strony - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

W związku ze wskazaniem następców prawnych zmarłego skarżącego W. L. ustała przyczyna zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.