Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721381

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 września 2019 r.
I OSK 2088/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tamara Dziełakowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zawartego w skardze kasacyjnej G. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2019 r. sygn. akt VIII SA/Wa 906/18 w sprawie ze skargi G. K. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) października 2018 r. nr (...) w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 27 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę G. K. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z (...) października 2018 r., utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji z (...) czerwca 2018 r. w przedmiocie ograniczenia sposób korzystania z nieruchomości.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożył G. K., wnosząc w niej m.in. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z tego względu, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia mu znacznej szkody polegającej na spadku wartości jego nieruchomości oraz ograniczeniu go w możliwościach inwestycyjnych na tejże nieruchomości, czy spowodowanej koniecznością jej udostępniania w związku z konserwacją linii lub usunięciem awarii.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.- zwanej dalej p.p.s.a.)" (p)o przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy".

Z kolei zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. - zwanej dalej u.g.n.)" (w) sprawach, o których mowa w przepisach działu III, z wyłączeniem art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 122, art. 124 ust. 1a, art. 124b ust. 1, art. 126 i art. 132 ust. 1a, wykonanie decyzji następuje po upływie 14 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na decyzję do sądu administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego w tych sprawach organ, który wydał decyzję, wstrzymuje z urzędu jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie".

W okolicznościach niniejszej sprawy przedmiot kontroli sądowoadministracyjnej stanowi decyzja Wojewody Mazowieckiego z (...) października 2018 r., utrzymująca w mocy decyzję Starosty G. z (...) czerwca 2018 r., w której ograniczono sposób korzystania z części nieruchomości należącej do skarżącego poprzez udzielenie inwestorowi zgody na wykonanie prac budowlano - montażowych związanych z budową linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV, zgodnie z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jako podstawę materialnoprawną ograniczenia sposobu korzystania nieruchomości Starosta podał art. 124 ust. 1, 2, 3, 4, 6 i art. 128 ust. 4 u.g.n., a więc przepisy które nie zostały wyłączone z działania art. 9 u.g.n. Jak wynika natomiast z akt sprawy organ administracyjny nie wydał postanowienia w trybie tego przepisu. W takiej sytuacji w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego utrwalił się pogląd, zgodnie z którym w przypadku skierowania do sądu wniosku o wstrzymanie zaskarżonej decyzji niedopuszczalna jest odmowa jego uwzględnienia. Nawet zatem, gdy wniosek strony o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji skierowany do sądu sformułowany jest lakonicznie, to okoliczność że organ, mimo zobowiązania zawartego w art. 9 u.g.n., nie wstrzymał wykonania decyzji, znajduje do zaskarżonej decyzji zastosowanie art. 61 § 3 p.p.s.a. (por. postanowienia z: 8 października 2008 r., sygn. akt I OZ 770/08, 8 marca 2012 r. sygn. akt I OZ 133/12, 14 listopada 2014 r. sygn. akt I OZ 1041/13, 20 listopada 2015 r. sygn. akt I OSK 3024/15, 14 marca 2018 r. sygn. akt I OZ 179/18, 28 czerwca 2018 r. sygn. akt I OZ 601/18 - orzeczenia są dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem internetowym: orzeczenia.nsa.gov.pl).

Mając powyższe na uwadze, ponieważ organ administracyjny powinien z urzędu wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji, czego nie uczynił, Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił wniosek zawarty w skardze kasacyjnej i na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.