Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506753

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 22 lutego 2018 r.
I OSK 191/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Olga Żurawska-Matusiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku M. W. i W. W. o sprostowanie uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. akt I OSK 191/16 w sprawie ze skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 1668/15 w sprawie ze skarg Prezydenta Miasta (...) oraz T. R. i A. R. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) sierpnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanawia: odmówić sprostowania wyroku 1

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 29 listopada 2017 r., sygn. akt I OSK 191/16 oddalił skargę kasacyjną Prezydenta Miasta (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 września 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 1668/15 w sprawie ze skarg Prezydenta Miasta (...) oraz T. R. i A. R. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z (...) sierpnia 2012 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności.

Pismem z 22 stycznia 2018 r. uczestnicy postępowania tj. M. W. i W. W. zwrócili się o sprostowanie uzasadnienia ww. wyroku. We wniosku wskazali, że na stronie 3 uzasadnienia wyroku w miejsce sformułowania: "działka nr (...) jest w użytkowaniu wieczystym M. W. i W. W.", powinno znaleźć się sformułowanie: "działka (...) stanowi własność M. W. i W. W.".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki. Sformułowanie art. 159 p.p.s.a. wskazuje z kolei, że sprostowanie może nastąpić również na wniosek podmiotu uprawnionego.

Artykuł 156 p.p.s.a. dopuszcza sprostowanie niedokładności, które ujawniły się wydanym wyroku. Wykładnia gramatyczna komentowanego przepisu wskazuje, że wszystkie opisane w nim nieprawidłowości muszą mieć charakter oczywisty, tzn. niebudzący wątpliwości, bezsporny, pewny (por. Słownik języka polskiego PWN L-P, Warszawa 1995 pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka, s. 421). Oczywistość wadliwości może wynikać z samej natury niedokładności, błędu lub omyłki, jak też z porównania ich z innymi nie budzącymi wątpliwości okolicznościami. Wyraża się ona bowiem w tym, że jest natychmiast rozpoznawalna i wynika jednoznacznie z treści orzeczenia. Nie ma zatem charakteru oczywistego omyłka, której stwierdzenie wymaga głębszej analizy akt postępowania.

Podkreślenia wymaga, że sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich nie może prowadzić do zmiany ustaleń stanu faktycznego, nawet wówczas gdyby został on mylnie ustalony i chociażby został on spowodowany przeoczeniem (por. postanowienie NSA z 10 czerwca 2016 r., I OZ 570/16; z 8 lutego 2012 r., I OZ 68/12; z 2 lutego 2012 r., I OZ 60/12).

W kontekście powyższych rozważań należało uznać, że wskazany w przedmiotowym wniosku o sprostowanie fragment uzasadnienia wyroku, nie podlega zakwalifikowaniu jako niedokładności, błędu pisarskiego lub innej oczywistej omyłki pisarskiej, o których mowa w art. 156 § 1 p.p.s.a. Dokonanie zmiany w zakresie charakteru własności działki nr (...) skutkowałoby w istocie bowiem zmianę ustaleń faktycznych stanowiących podstawę wydanego wyroku.

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku przywołał ustalenia faktyczne dokonane przez Sąd I instancji. Uczestnicy postępowania mogli zakwestionować powyższe ustalenia wnosząc skargę kasacyjną od wyroku Sądu I instancji, czego nie uczynili.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny odmawia sprostowania wyroku na podstawie art. 156 § 1 i 2 p.p.s.a. w związku z art. 193 tej ustawy.

--2

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.