Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1068486

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 września 2011 r.
I OSK 1797/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janina Antosiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej P.S. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2011 r. sygn. akt II SA/Bk 132/11 o odrzuceniu skargi P.S. na rozkaz personalny Podlaskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji w Białymstoku z dnia (...) listopada 2010 r., nr (...) w przedmiocie opinii o nieprzydatności do służby postanawia: zawiesić postępowanie sądowe w przedmiotowej sprawie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2011 r., sygn. akt I OSK 1204/10, Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w sprawie przedstawił składowi siedmiu sędziów tego Sądu do rozstrzygnięcia budzące poważne wątpliwości zagadnienie prawne "Czy na postanowienie dyrektora zakładu karnego wydane na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 138 poz. 643) o utrzymaniu w mocy zaskarżonej przez funkcjonariusza Służby Więziennej opinii służbowej - przysługuje skarga do sądu administracyjnego ?".

Kolejnym postanowieniem, wydanym w dniu 10 lutego 2001 r., sygn. akt I OSK 1475/10, składowi siedmiu sędziów NSA przedstawiono do rozstrzygnięcia zagadnienie "Czy na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydaną na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 15 ust. 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej (Dz. U. Nr 172, poz. 1405 ze zm.) - o utrzymaniu w mocy zaskarżonej opinii służbowej przysługuje skarga do sądu administracyjnego?".

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest kasacyjnej jest postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, odrzucające skargę P.S. na rozkaz personalny Podlaskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji w Białymstoku wydany w przedmiocie opinii służbowej funkcjonariusza Policji. Opinia taka wydawana jest na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.). Problematyka opinii służbowych funkcjonariuszy Policji jest w znacznym stopniu zbieżna z problematyką wydawania takich opinii w stosunku do innych funkcjonariuszy, w tym Służby Więziennej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego oznacza to, że rozstrzygnięcia jakie zapadną w sprawach wszczętych wskazanymi powyżej postanowieniami - zarejestrowane pod sygnaturami I OPS 2/11 oraz I OPS 3/11 - będą miały wpływ na wynik niniejszej sprawy, co powoduje konieczność zawieszenia przedmiotowego postępowania sądowego.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny postanowił o zawieszeniu postępowania sądowego w niniejszej sprawie, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.