Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722948

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
I OSK 1640/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Monika Nowicka (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej M.G., J. W., E. D., K. S., N. C., I.C. i Z. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 1157/18 w sprawie ze skargi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 21 stycznia 2019 r. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) wniosła w niniejszej sprawie o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w charakterze uczestnika postępowania.

W uzasadnieniu wskazano, iż w dniu 30 listopada 2018 r. Spółka (...) Sp. z o.o. nabyła na podstawie umowy sprzedaży przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. (użytkownika wieczystego spornej nieruchomości będącego skarżącym przed Sądem I instancji), obejmujące m.in. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo własności budynku znajdującego się na nieruchomości.

Do wniosku Spółka dołączyła stosowne dokumenty - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i wyciąg z aktu notarialnego sporządzonego w dniu 30 listopada 2018 r. dotyczącego umowy sprzedaży przedsiębiorstwa potwierdzające powyższą okoliczność.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.), udział w charakterze uczestnika postępowania w sprawie sądowadministracyjnej może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego.

Zauważyć jednak należy, iż w rozpoznawanej sprawie wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pochodzi od podmiotu, który jest następcą prawnym dotychczasowej strony postępowania (wnoszącego skargę do Sądu I instancji, a na obecnym etapie postępowania - uczestnika postępowania). Na podstawie zawartej umowy sprzedaży z dnia 30 lipca 2018 r. spółka (...) sp. z o.o. nabyła bowiem przedsiębiorstwo (...), w skład którego wchodzi firma oraz prawo użytkowania wieczystego spornego gruntu, wraz z własnością budynku i własnością budowli. Spółka (...) Sp. z o.o. z/s (...) weszła więc w prawa Spółki (...) Sp. z o.o. z/s w (...), w tym nabyła status uczestnika postępowania w niniejszej sprawie.

W tym stanie rzeczy niniejsze postępowanie wpadkowe w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) w charakterze uczestnika postępowania okazało się bezprzedmiotowe i podlegało umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 64 § 3 w zw. z art. 193 w zw. z art. 33 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.