I OSK 1488/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3039425

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2020 r. I OSK 1488/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Kremer.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej B. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2017 r. sygn. akt II SA/Ke 428/17 w sprawie ze skargi B. W. na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 9 października 2019 r. zawiesił postępowanie w sprawie do czasu zgłoszenia się następców prawnych zmarłego w dniu 25 sierpnia 2019 r. uczestnika postępowania E. K.

W dniu 5 maja 2020 r. pełnomocnik następców prawnych E. K. nadesłał do akt sprawy odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po E. K. oraz poinformował, że następcami prawnymi po zmarłym są: Z. K., M. K. i E. K.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: stosownie do art. 128 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności, w razie śmierci strony - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

W związku ze wskazaniem następców prawnych po zmarłym E. K., przyczyny zawieszenia ustały.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.