Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1069587

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 3 listopada 2011 r.
I OSK 1367/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Z. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 459/09 w sprawie ze skargi Z. R. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) lutego 2009 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 28 października 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 459/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, oddalił skargę Z. R. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) lutego 2009 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł Z. R.

W dniu 12 października 2011 r. do akt sprawy wpłynął odpis skróconego aktu zgonu uczestnika postępowania - J. W., zaś w dniu 24 października 2011 r. do akt sprawy wpłynął odpis skróconego aktu zgonu uczestnika postępowania -J. B.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 w związku z art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony, uczestnika postępowania lub ich przedstawicieli ustawowych, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela.

Taka sytuacja wystąpiła w niniejszej sprawie, gdyż po wniesieniu skargi kasacyjnej zmarli J. W. oraz J. B. - uczestnicy postępowania.

W związku z powyższym do dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłych uczestników postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu z urzędu.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.