Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2106409

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 czerwca 2016 r.
I OSK 1199/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skarg kasacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum Narodowego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 3096/14 w sprawie ze skarg Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum Narodowego w Warszawie na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) sierpnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie reformy rolnej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 3096/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum Narodowego w Warszawie na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) sierpnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie reformy rolnej.

Skargi kasacyjne od powyższego wyroku wnieśli skarżący. W swojej skardze Minister wniósł o wstrzymanie wykonania w całości zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wskazano, że obecnie nieruchomość wykorzystywana jest przez Muzeum Narodowe w Warszawie, a w budynkach posadowionych na przedmiotowej nieruchomości znajduje się oddział i magazyny tego Muzeum. Brak wstrzymania wykonania decyzji wiąże się z obowiązkiem opuszczenia nieruchomości, opróżnienia budynków dotychczas zajmowanych oraz wydaniem nieruchomości przez Skarb Państwa spadkobiercom byłych właścicieli. Konieczność poniesienia znacznych nakładów finansowych i organizacyjnych w celu przeprowadzenia wskazanych działań przed zakończeniem postępowania sądowo-administracyjnego rodzi niebezpieczeństwo powstania znacznej szkody, a niewykluczone, ze również trudnych do odwrócenia skutków, w sytuacji gdy efektem prawomocnie zakończonego postępowania będzie uchylenie decyzji organów administracyjnych.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przesłanki w postaci wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, o których mowa w art. 61 § 3 ustaw z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) należy wiązać z sytuacją, która może powstać, gdy zaskarżony do sądu akt administracyjny zostanie wykonany, a następnie na skutek uwzględnienia skargi akt ten zostanie wzruszony. O takim potencjalnym niebezpieczeństwie jest mowa w art. 61 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i z tą sytuacją należy wiązać możliwość wyrządzenia szkody lub trudnych do odwrócenia skutków.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest dopuszczalne również na etapie postępowania kasacyjnego (uchwała 7 Sędziów NSA z 16.4.2007 r., I GPS 1/07, ONSAiWSA 2007/4/77; J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Lexis Nexis 2012, s. 231, uw. 18; postanowienie NSA z: 13.11.2013 r., I OSK 2546/13; 13.11.2013 r., II OSK 2158/12; 13.11.2013 r., II OSK 2159/12; 7.11.2013 r., II OSK 2656/13; 7.11.2013 r., II OSK 2672/13, cbosa). Celem instytucji wstrzymania wykonania aktu administracyjnego jest ukształtowanie stosunków do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy w zakresie zapobieżenia znacznej szkodzie lub trudnym do odwrócenia skutkom, a nie ocena legalności tego aktu W niniejszej sprawie wskazać należy, że niewstrzymanie zaskarżonej decyzji mogłoby wyrządzić znaczną szkodę lub spowodować trudne do odwrócenia skutki, gdyż niniejsza decyzja wywołuje skutki prawno-rzeczowe w postaci utraty prawa własności objętej postępowaniem administracyjnym nieruchomości. (postanowienie z 18.12.14 r., I OSK 3127/14, 25.10.2013 r., II OSK 2619/13; 24.9.2013 r., II OSK 2064/13; 22.11.2012 r., II OSK 2628/12; cbosa).

Skutkować to musi przyjęciem, iż spełnione zostały przesłanki a art. 61 3 p.p.s.a.

Z przedstawionych wyżej przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.