Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2702303

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 lipca 2019 r.
I OSK 119/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej S. (...) S.A. z siedzibą w (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 września 2015 r. sygn. akt II SA/Kr 723/15 w sprawie ze skarg Skarbu Państwa - Rejonowego Zarządu (...) w (...) i S. (...) S.A. z siedzibą w (...) na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r. znak: (...) w przedmiocie zwrotu nieruchomości postanawia: podjąć zawieszone postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 19 października 2017 r. sygn. akt I OSK 119/16, wydanym na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a."), zawiesił postępowanie sądowe w sprawie ze skargi kasacyjnej S. (...) S.A. z siedzibą w (...), do czasu zgłoszenia się następców prawnych zmarłej M. K.

W dniu 17 czerwca 2019 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynął odpis postanowienia Sądu Okręgowego w (...) Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia (...) maja 2019 r. sygn. akt (...), z którego wynika m.in., że spadek po M. K. nabył na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza syn W. K.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 128 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej, jako: "p.p.s.a."), Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności, w razie śmierci strony - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

W związku ze wskazaniem następców prawnych po zmarłej uczestniczce postępowania, przyczyna zawieszenia ustała.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.