Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2686974

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
I OSK 1137/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rudnicka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 lutego 2019 r., sygn. akt II SA/Ke 49/19 w sprawie ze skargi A. I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia (...) grudnia 2018 r., znak: (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia:

1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z dnia 27 lutego 2019 r., sygn. akt II SA/Ke 49/19, uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia (...) grudnia 2018 r., znak: (...) oraz decyzję organu I instancji w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego.

Od powyższego wyroku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach wniosło skargę kasacyjną.

Pismem z dnia 9 maja 2019 r. pełnomocnik Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach cofnął skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej "p.p.s.a."), strona, która wniosła skargę, może ją cofnąć. Cofnięcie skargi wiąże sąd, jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W myśl art. 193 p.p.s.a. przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przy czym "odpowiednie zastosowanie" w kontekście art. 193 p.p.s.a. oznacza, że strona może cofnąć skargę kasacyjną, a sąd jest tym wnioskiem związany. Natomiast zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. skuteczne cofnięcie skargi kasacyjnej skutkuje umorzeniem postępowania.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w niniejszej sprawie, nie zachodzi sytuacja, w której cofnięcie skargi kasacyjnej zmierzałoby do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Wobec tego, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w punkcie 1 sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono w punkcie 2 sentencji na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.