Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2205218

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 grudnia 2016 r.
I OSK 1131/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2014 r. sygn. akt IV SA/Wr 357/14 w sprawie ze skargi K. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia należności podlegającej zwrotowi z tytułu poniesionych zastępczo wydatków za pobyt stały w domu pomocy społecznej oraz zobowiązanie do jej zwrotu postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w punkcie II.1 sentencji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. akt I OSK 1131/15 w ten sposób, że po słowach "czy obowiązek ponoszenia przez osoby wskazane w art. 61 ust." wpisać "1".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. - dalej "p.p.s.a.") sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W wyniku oczywistej omyłki, w punkcie II.1 sentencji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. akt I OSK 1131/15 omyłkowo nie wskazano numeru ustępu art. 61. Po słowach "czy obowiązek ponoszenia przez osoby wskazane w art. 61 ust." winien być bowiem wpisany "1".

Z tego względu Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.