Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2654128

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 maja 2019 r.
I OSK 1022/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Gminy Miasto L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Wa 1740/15 w sprawie ze skargi Gminy Miasto L. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia (...) sierpnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 26 lipca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), "p.p.s.a.", zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie z uwagi na postępowanie toczące się z wniosku Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pod sygn. akt I OPS 4/17.

W dniu 1 kwietnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w powyższej sprawie wydał postanowienie o odmowie podjęcia uchwały, w związku z czym ustała przyczyna zawieszenia postępowania.

W tej sytuacji, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.