Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3090801

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 września 2020 r.
I OPP 73/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.).

Sędziowie NSA: Jolanta Rudnicka Małgorzata Pocztarek.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi R. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Po 1/20 ze skargi R. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza S. w przedmiocie wydania zaświadczenia postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 13 sierpnia 2020 r. R. S. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Po 1/20 ze skargi R. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza S. w przedmiocie wydania zaświadczenia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega odrzuceniu.

W rozpoznawanej sprawie postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 r. I OPP 45/20 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Po 1/20.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75 - dalej, jak: "ustawa"), skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 12 ustawy (o oddaleniu skargi na przewlekłość postępowania lub o stwierdzeniu przewlekłości postępowania).

W tej sprawie kolejna skarga na przewlekłość postępowania została wniesiona do Sądu przed upływem 12 miesięcy od daty wydania postanowienia o oddaleniu poprzedniej skargi na przewlekłość postępowania. Stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy, skarga na przewlekłość postępowania wniesiona przed upływem ww. terminu jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Nadto stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy, skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie. Oznacza to, że skarga na przewlekłość postępowania jest dopuszczalna jedynie w toku postępowania w sprawie, której dotyczy, bowiem zasadniczym celem tej skargi jest usunięcie stanu przewlekłości i spowodowanie rozpoznania toczącej się sprawy. W związku z tym stwierdzić należy, że niedopuszczalne jest zarówno wniesienie skargi na przewlekłość postępowania po prawomocnym zakończeniu postępowania, jak również przed jego wszczęciem.

Z akt sprawy wynika, że w tej sprawie postępowanie sądowe zostało zakończone prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2020 r.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 9 ust. 2 w zw. z art. 14 ustawy oraz na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy w związku z art. 178 i art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.