Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3093873

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 5 listopada 2020 r.
I OPP 58/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rudnicka (spr.).

Sędziowie NSA: Małgorzata Pocztarek Olga Żurawska-Matusiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi R. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie o sygn. akt II SA/Go 206/20 ze skargi R. S. na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 marca 2020 r. nr A-0521-32/20 w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 9 lipca 2020 r. (data prezentaty) R. S. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego - za pośrednictwem WSA w Gorzowie Wielkopolskim - skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie o sygn. akt II SA/Go 206/20 ze skargi R. S. na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 marca 2020 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania.

Z akt sprawy wynika, że skarga R. S. na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 marca 2020 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 27 kwietnia 2020 r. Zarządzeniem z dnia 27 kwietnia 2020 r. sprawa została zarejestrowana, nadano jej symbol i wyznaczono sędziego sprawozdawcę. Ponadto zarejestrowano wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy. Zarządzeniem z dnia 11 maja 2020 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braku formalnego skargi, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia, poprzez podanie numeru PESEL. Jednocześnie doręczono skarżącemu odpis odpowiedzi na skargę. Ponadto wezwano organ do ponownego udzielenia odpowiedzi na skargę z uwagi na błędne oznaczenie strony skarżącej. Tym samym zarządzeniem akta przedstawiono referendarzowi sądowemu celem rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 28 maja 2020 r. sygn. akt II SPP/Go 47/20 wezwano skarżącego do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Po uzupełnieniu braków formalnych skargi oraz nadesłaniu odpowiedzi na skargę zarządzeniem z 17 czerwca 2020 r. akta przedłożono referendarzowi sądowemu. W dniu 1 lipca 2020 r. postanowieniem referendarza sądowego II SPP/Go 47/20 przyznano R. S. prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego. Pismem z dnia 9 lipca 2020 r. doręczono skarżącemu odpis odpowiedzi na skargę z dnia 29 maja 2020 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W przedstawionym stanie faktycznym skarga na przewlekłość postępowania nie zasługuje na uwzględnienie i jako taka podlega oddaleniu.

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeżeli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz. U. z 2018 r. poz. 75, dalej, jako: "ustawa").

Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że jest ona nieuzasadniona. Stosownie do art. 2 wskazanej ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeżeli postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Ustawa nie określa, wprost jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Pewna wskazówka wynika jednak z art. 14 ustawy, który stanowi, że skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływnie 12 miesięcy. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje się, więc, że ustawodawca uznał za przewlekłe takie postępowanie, które trwa dłużej niż 12 miesięcy. Przy czym, jeżeli postępowanie trwa dłużej niż 12 miesięcy nie oznacza to samo przez się, że nastąpiła przewlekłość postępowania w rozumieniu tej ustawy (por. postanowienia NSA: z dnia 7 marca 2014 r., sygn. akt II OPP 14/14, z dnia 25 lipca 2013 r., sygn. akt II OPP 25/13, z dnia 19 sierpnia 2011 r., II OPP 27/11, z dnia 3 października 2014 r., sygn. akt I OPP 101/14). Istotne są, bowiem również ustalenia faktyczne danej sprawy.

W rozpoznawanej sprawie nie można zarzucić przewlekłości postępowania w rozumieniu ustawy. Od dnia wpływu skargi do Sądu (27 kwietnia 2020 r.) do dnia wniesienia przez skarżącego skargi na przewlekłość postępowania (9 lipca 2020 r.) upłynęło niewiele ponad 2 miesiące. Wyznaczenie terminu rozpoznania sprawy nie było zaś możliwe z uwagi na konieczność uzupełnienia braków formalnych skargi oraz rozpoznania złożonego przez skarżącego wniosku o przyznanie prawa pomocy. Do momentu uzupełnienia braków formalnych skargi nie było natomiast możliwe jej merytoryczne rozpoznanie. Podkreślić należy, że sprawa może zostać skierowana na termin rozprawy dopiero wtedy, gdy nadaje się do wyznaczenia tj. gdy skarga spełnia wszelkie wymogi formalne a ponadto zgromadzone są wszystkie niezbędne dokumenty i zostały rozstrzygnięte wszystkie sprawy wpadkowe, a wszystkie wnioski strony załatwione.

Biorąc pod rozwagę wszystkie okoliczności sprawy, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, podjęte przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w toku tego postępowania czynności były prawidłowe oraz dokonano ich w rozsądnych terminach, czym nie naruszono prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki w rozumieniu ustawy.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.