Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3090735

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 września 2020 r.
I OPP 52/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.).

Sędziowie NSA: Jolanta Rudnicka Małgorzata Pocztarek.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi M. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OPP 38/20 w sprawie na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 17/20 ze skargi M. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. w przedmiocie rozpoznania odwołania postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

M. S. domagał się stwierdzenia przewlekłości postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OPP 38/20.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75), dalej, jako: "ustawa" skarga na przewlekłość postępowania podlega stałej opłacie w wysokości 200 zł. Powołana ustawa nie przewiduje procesowych skutków nieuiszczenia wpisu, jednak w myśl art. 8 ust. 2 w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania toczącego się na skutek skargi sąd stosuje odpowiednio przepisy o postępowaniu zażaleniowym obowiązujące w postępowaniu, którego skarga dotyczy. Tym samym w rozpatrywanej sprawie znajduje zastosowanie przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), dalej jako: "p.p.s.a.", który stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Nadmienić należy, że sprawa, w której skarżący wniósł skargę na przewlekłość postępowania nie należy do kategorii spraw, wymienionych w art. 239 p.p.s.a., w których skarżący z mocy ustawy nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Wobec tego, że skarżący nie uiścił wpisu wraz z wniesieniem skargi na przewlekłość postępowania, Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA, wezwał skarżącego do uiszczenia należnej opłaty w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od dnia odebrania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania. Pomimo upływu zakreślonego terminu opłata od skargi nie została uiszczona.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 8 ust. 2 ustawy, należało odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.