Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1769145

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 stycznia 2015 r.
I OPP 156/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms (sprawozdawca).

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska, Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi J. G. na bezczynność Dowódcy Garnizonu W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie wypłacenia nagrody, sygn. akt II SAB/Wa 863/14 postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący J. G. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie z jego skargi na bezczynność Dowódcy Garnizonu W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie wypłacenia nagrody, żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania, rozpoznania sprawy w terminie miesiąca od rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania, przyznania kwoty 20 000 zł oraz zasądzenia kosztów postępowania.

Z akt sprawy wynika, że skarga została wniesiona bezpośrednio do Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 20 sierpnia 2014 r. Skarga ta została przekazana przez Sąd do organu, celem nadania jej prawidłowego biegu, zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a. Organ w dniu 29 września 2012 r. (data prezentaty) przekazał skargę wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zarządzeniem z dnia 2 grudnia 2014 r. wyznaczono termin rozprawy na dzień 23 stycznia 2015 r. W dniu 16 grudnia 2014 r. skarżący wniósł skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega oddaleniu, albowiem nie doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm., zwanej dalej ustawą). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania), oraz że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona. Stosownie do art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Ustawa nie określa wprost jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Pewna wskazówka wynika jednak z art. 14 ustawy, który stanowi, że skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływnie 12 miesięcy. Oznacza to, iż ustawodawca uznał za przewlekłe takie postępowanie, które trwa dłużej niż 12 miesięcy.

W rozpoznawanej sprawie nie można zarzucić Sądowi przewlekłości postępowania w rozumieniu ustawy, ponieważ poszczególne czynności sądowe podejmowane były przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawidłowo i bez nieuzasadnionej zwłoki. Po wykonaniu wstępnych czynności sądowych (zarejestrowaniu sprawy i przesłaniu odpisu odpowiedzi na skargę) w dniu 2 grudnia 2014 r. wyznaczono termin rozprawy na dzień 23 stycznia 2015 r. Od przekazania skargi wraz aktami sprawy i odpowiedzią na skargę przez organ (29 września 2014 r.) do wydania zarządzenia o wyznaczeniu terminu rozprawy upłynęły dwa miesiące. Okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy nie pozwala stwierdzić, że prawo strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone.

Mając powyższe względy na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie stwierdzając, że w tym postępowaniu nie można mówić o przewlekłości w rozumieniu przepisów ustawy.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.