Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2614761

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
I OPP 141/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.).

Sędziowie NSA: Jolanta Rudnicka, Zofia Flasińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 126/18 w sprawie ze skargi K.J. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania

Uzasadnienie faktyczne

K.J. pismem z dnia 29 listopada 2018 r. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 126/18.

Z akt sprawy wynika, że K.J. pismem z dnia 18 lipca 2018 r. złożył do WSA w Krakowie za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Policji w (...) skargę na bezczynność tego organu w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści.

Postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt III SAB/Kr 126/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę K.J.

Pismem z dnia 29 listopada 2018 r. skarżący złożył wniosek o uzupełnienie postanowienia Sądu z dnia 7 listopada 2018 r., wniosek o uchylenie zarządzenia z dnia 7 listopada 2018 r. w przedmiocie nałożenia na stronę obowiązku fiskalnego, podczas gdy skarżący korzysta z konstytutywnego zwolnienia od kosztów sądowych na mocy art. 239 z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.).

Jednocześnie K.J. wywiódł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 126/18, wnosząc o zobowiązanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie do rozpoznania jego skargi oraz wyrażając swoje niezadowolenie z podjętego przez Sąd rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega oddaleniu, albowiem nie doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie.

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75 - dalej jako "ustawa"). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona.

Stosownie do art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki nie określa wprost, jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Pewna wskazówka wynika jednak z art. 14 ustawy, który stanowi, że skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływnie 12 miesięcy. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje się więc, iż ustawodawca uznał za przewlekłe takie postępowanie, które trwa dłużej niż 12 miesięcy.

W rozpoznawanej sprawie Sądowi I instancji nie można zarzucić przewlekłości postępowania w rozumieniu ustawy. Skarga K.J. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w (...) w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści wpłynęła do WSA w Krakowie w dniu 22 sierpnia 2018 r. Sprawa ta została zaś rozpoznana postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. Zatem sprawa została rozpoznana w terminie 3 miesięcy. Taki okres oczekiwania na zakończenie sprawy z całą pewnością nie pozwala stwierdzić, aby prawo strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone.

Wyjaśnić przy tym należy, że sąd rozpoznający skargę na przewlekłość postępowania nie dokonuje merytorycznej oceny orzeczeń, tzn. nie bada ich zgodności z prawem. Z tego względu Naczelny Sąd Administracyjny nie jest właściwy do oceniania na gruncie niniejszego postępowania, czy orzeczenie kończące postępowanie narusza prawo oraz czy Sąd I instancji rozpoznał skargę w całości.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego działania Sądu I instancji podejmowane były sprawnie i bez zbędnej zwłoki.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.