Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721723

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 września 2019 r.
I NSP 91/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Wiak (spr.).

Sędziowie SN: Paweł Czubik, Aleksander Stępkowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi M. C. na przewlekłość postępowania przed Sądem Apelacyjnym w (...) w sprawie II AKo

(...), po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 25 września 2019 r.,

1) pozostawia skargę bez rozpoznania;

2) zwalnia M. C. od wydatków niniejszego postępowania, obciążając nimi Skarb Państwa.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący M. C. w piśmie z dnia 27 czerwca 2019 r. wystąpił do Sądu Najwyższego o stwierdzenie, że w sprawie o sygn. akt II AKo (...) toczącej się przed Sądem Apelacyjnym w (...), dotyczącej rozpoznania wniosku z dnia 18 lutego 2019 r. o wznowienie postępowania karnego o sygn. II Ka (...), doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania powyższych spraw bez nieuzasadnionej zwłoki.

Skarżący domagał się tym samym:

1) stwierdzenia przewlekłości postępowania w tej sprawie;

2) przyznania Skarżącemu od Skarbu Państwa sumy pieniężnej w wysokości 20.000 zł.

1) Skarżący podniósł, iż w dniu 18 lutego 2019 r. wniósł do Sądu Apelacyjnego w (...) wniosek o wznowienie postępowania karnego zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w T. z dnia 28 grudnia 2018 r. (II Ka (...)). Skarżący uznał, że w związku z upływem 4 miesięcy od momentu wniesienia wniosku w niniejszej sprawie doszło do przewlekłości postępowania. Skarżący nie podpisał przesłanej skargi. Nie została ona przez niego opłacona. Nie dołączył również wymaganego odpisu skargi. Prawidłowo wezwania do uzupełnienia powyższych braków formalnych, nie uczynił tego we wskazanym terminie.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skargę należało pozostawić bez rozpoznania.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 75, dalej jako: ustawa o skardze na przewlekłość postępowania) do postępowania toczącego się na skutek skargi sąd stosuje odpowiednio przepisy o postępowaniu zażaleniowym obowiązujące w postępowaniu, którego skarga dotyczy. W niniejszym postępowaniu będą to zatem odpowiednie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1694, dalej jako: k.p.k.). Zgodnie z przepisem art. 120 § 2 k.p.k. in fine w razie nieuzupełnienia braku formalnego w terminie, pismo uznaje się za bezskuteczne.

Pomimo wezwania Skarżącego do uzupełniania braków (podpisanie skargi lub złożenie podpisanego egzemplarza skargi; uiszczenie opłaty od skargi; złożenie odpisu skargi) w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpoznania, Skarżący pozostał bezczynny w tym zakresie.

W związku z powyższym nie jest możliwe rozpoznanie niniejszej skargi.

Z tego względu Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji.

Rozstrzygnięcie o wydatkach niniejszego postępowania wynika z treści art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 634 k.p.k. i art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na przewlekłość.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.